ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - An analysis of the Medicolegal deads performed in Diyarbakir, in 1996-1998
Yaşar Tıraşçı, Süleyman Gören

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

We have aimed in this study to describe the epidemiology of mortalities in Diyarbakir, Turkey over a 4 years period. Data obtained from the Diyarbakir City forensic Section, including autopsy reports. We considered ages, gender, cause and type of death, season, and death time. There were 983 (68.2%) males and 458 (31.8%) females. The majority were in the groups aged 0-10 years (28%). The most frequently cause of death was traffic accidents (39.1%), followed by fall from height  (17.1%). There were a total of 1097 (76%) victims of accidental, 123 (9%) suicides and 221 (15%) homicides. There was an increase in the July month (12.9%). It was detected that the rate of autopsy very low (20%) and in 36.9% of victims autopsy was performed systematically. In conclusion, preventive measures of traffic accidents and falling from height may lead to reduce mortality in our region, given that more than half of deaths were related to these accidents.

Diyarbakır'da 1996-98 Yılları Arasında Saptanan Medikolegal Ölümlerin Tanımlanması

Bu çalışmada 4 yıllık süre içerisinde yapılan ölü muayene ve otopsilerin tanımlanması amaçlandı. Olgu bilgileri Diyarbakır Adli Tıp Şube Müdürlüğünde tanzim edilen ölü muayene ve otopsi raporlarından elde edildi. Olguların yaş, cinsiyet, orijin, ölüm şekli, mevsim ve ölüm zamanı incelendi. Olguların 983 (%68.2)'ü erkek, 458'i ( %31,8) kadın idi. En sık (%28) görülen yaş gurubu 0-10 arası idi. Ölümlerin %39.1'i trafik kazası, %17.1'i yüksekten düşme, %11.3'ü ateşli silah yaralanması nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. Olguların %76'sı kaza, %15'i cinayet ve %9'u intihar olduğu belirlendi. Ölümler, en sık, %12.9 oranıyla Temmuz ayında meydana geldiği saptandı. Otopsi yapılma oranının düşük olduğu(%20), yapılan otopsilerde ise ancak %36,9'unda sistematik otopsinin yapıldığı saptandı. Sonuç olarak ölümlerin yarısından fazlasının trafik kazası ve yüksekten düşme nedeni ile olduğu dikkate alındığında bunları önleyici önlemlerin alınması ile ölüm oranlarının azalabileceğini düşünmekteyiz.

 

Volume 32, Number 1 (2005)