ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Dendritic Cell
Sevda Söker

Dicle Üniv. Tıp Fak. Histoloji-Embriyoloji A.D. Email: ipeksoker@hotmail.com

Dendritic cells, a member of family of antigen presenting cells, are most effective cells in the primary immune response. Dendritic cells originated from dendron, in mean of tree in the Greek, because of their long and elaborate cytoplasmic branching processes. Dendritic cells constitute approximately 0.1 to 1 percent of the blood’s mononuclear cell. Dendritic cells are widely distributed, and specialized for antigen capture and T cell stimulation. In this article, structures and functions of dendritic cells are reviewed.

Dendritik Hücreler

Dendritik hücreler, primer immün yanıtta antijen sunucu hücreler arasında en etkili olanlardır. Dendritik hücreler uzun sitoplazmik uzantılarından dolayı yunan dilinde ağaç anlamına gelen dendron kelimesinden türetilmiştir. Mononükleer hücrelerin %0.1-1’ni oluştururlar. Oldukça heterojen bir grup olup, antijenlerin sunumu ve T hücrelerinin uyarılmasında rol alırlar. Bu derlemede dendritik hücrelerin yapıları ve fonksiyonları gözden geçirilmiştir.

Volume 32, Number 3 (2005)