ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Evaluation of Patients Presenting with Chest Pain to Pediatric Cardiology Outpatient Clinics
Mehmet x Kervancıoğlu, Celal Devecioğlu, Nurettin x Okur

Dicle Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. A. D. E-mail: mkervanc@dicle.edu.tr

Although the possibility of the cardiac origin of chest pains in childhood is low, perception of the chest pain as heart pain by families makes this issue more important. A total of 223 patients (134 male, 99 female) with a mean age of 11.3±4.3 years ranging between 4 and 15 years, who were admitted with chest pain to the Pediatric Cardiology Outpatient Clinics of Dicle University Hospital between April 2004 and January 2005, were enrolled into the study. Investigations with electrocardiography, holter monitoring and echocardiography revealed MVP in 12, pulmonary valve stenosis in three, pericardial effusion in two, focal septal hypertrophy in one, mild cardiomyopathic changes in two and operated ASD in two patients. There were Wolf-Parkinson-White in one, premature supraventricular beats in three, sinus tachycardia in two, ventricular tachycardia attack in one, and frequent single ventricular premature beats in one patient. In conclusion, despite scarcity of cardiac origin in chest pain of childhood, differential diagnosis should be made carefully due to possibility of life threatening consequences of cardiac disorders. The chest pains, with acute onset, triggered by exercise, awakening the child from sleep, accompanied with dyspnea, palpitation, dizziness, pre-syncope and syncope should be evaluated in detail for cardiac pathologies. 

Çocuk Kardiyolojisi Polikliniğine Göğüs Ağrısı Yakınmasıyla Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi

Çocukluk dönemindeki göğüs ağrılarının kardiyak kökenli olma olasılığı az olmasına rağmen, aileler tarafından kalp ağrısı olduğunun düşünülmesi, konuyu daha önemli hale getirmektedir. Dicle Üniversitesi Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi polikliniğine Nisan 2004-Ocak 2005 tarihleri arasında göğüs ağrısı yakınmasıyla başvuran yaşları 4-15 arasında değişen (11,3±4.3 yıl) 99’u kız, 134’ü erkek olmak üzere 223 hasta çalışmaya alındı. Yapılan EKG, holter ve ekokardiyografik incelemelerde, hastalarımızın 12’sinde MVP, üçünde pulmoner darlık, ikisinde perikardiyal efüzyon, birinde fokal septal hipertrofi, ikisinde hafif kardiyomiyopatik değişiklikler saptanmış olup, iki hastamızda da ASD nedeniyle atriyal cerrahi uygulanmıştı. Bir hastada Wolf Parkinson White sendromu, üçünde sık supraventriküler erken vuru, ikisinde sinüs taşikardisi, birinde ventriküler taşikardi atağı ve birinde sık tekli ventriküler erken vuru saptandı. Sonuç olarak, çocukluk dönemindeki göğüs ağrılarında, kardiyak köken nadir olmakla birlikte, varlığında beklenmedik hayati sonuçlara yol açabileceği için ayırıcı tanı dikkatli yapılmalıdır. Akut başlangıçlı, egzersizle ortaya çıkan, uykudan uyandıran, solunum sıkıntısı, çarpıntı, baş dönmesi, presenkop ve senkobun eşlik ettiği göğüs ağrıları, kardiyak patolojiler yönünden ayrıntılı incelenmelidir. 

Volume 32, Number 4 (2005)