ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Cranial Imaging Findings of Hypertension in Pregnancy
Yusuf Tamam, Ahmet Kale, Sultan Ecer, Banu Tamam

Dicle Üniv. Tıp Fak. Nöroloji A.D. E-mail: yusuta@yahoo.com

The aim of this study was to find out the cranial imaging findings of complicated hypertensive disorders of pregnancy. Forty two patients with preeclampsia, eclampsia and HELLP syndrome were admitted to the study at Obstetrics Division of Dicle University from January 2001 to December 2004. Computed Tomography was made to the forty two patients. The Computed Tomograpy findings of 20 (47.62%) patients were normal whereas computed Tomograpy findings of 22 (52.28%) patients were pathological. Eight patients (19%) had intracranial hemorrhage, 5 (11.9 %) patients had infarct, 9 (21.42%) patients had specific lesions. A wide imaging spectrum from ischemic area to intracranial hemorrhages can be detected in hypertensive disorders of pregnancy. Thus it is essential to make cranial imaging in patients with symptoms and neurological deficit. 

Hipertansif Gebe Kadınlarda Beyin Görüntüleme Bulguları

Ağır preeklampsi, eklampsi ve HELLP sendromu tanısı alan hastalarda kranial görüntüleme bulgularını saptamak için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında Ocak 2001- Aralık 2004 tarihleri arasında, bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) ile beyin görüntülemesi yapılan 42 gebe hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmamızdaki 42 ağır preeklampsili, eklampsili, HELLP sendromu tanısı alan hastadan 20'sinde (% 47.62) görüntüleme bulguları normal bulundu. BBT görüntülemesi patolojik bulunan 22 hastadan ( %52.28), 8 hastada (%19) intrakranial hemoraji, 5 hastada (%11.9) enfarkt, 9 hastada (%21.42) ödem, iskemik alan, veya peteşial hemoraji şeklinde tanımlanabilecek olan spesifik lezyon saptandı. Hipertansif hastalıkların kranial görüntelemelerinde iskemik alandan kranial kanamalara kadar geniş bir patoloji spektrumu saptanmaktadır. Semptomatik ve nörolojik bulgusu olan hastalarda kranial patolojilerin değerlendirilmesi ve bu amaçla kranial görüntüleme yapılması gerekmektedir . 

Volume 32, Number 4 (2005)