ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Well-developed Collaterals and A Case of Critical Segmental Coarctation of the Aorta who Remained Asymptomatic till 15 Years Old
Piraye Kervancıoğlu, Mehmet Kervancıoğlu

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi A. D. Email: piraye@dicle.edu.tr

Coarctation of the aorta occurs approximately 6%-10% of patients with congenital heart diseases. Most cases of coarctation of aorta occur sporadically. Extracardiac vascular anomalies commonly can be seen with coarctation. Variations in the a.brachiocephalica anatomy, a collateral arterial circulation, and berry aneurysms of the circle of the Willis are some of the most important vascular anomalies. The coarctation of the aorta has a wide clinical presentation spectrum, ranging from the heart failure and shock in the newborn to asymptomatic hypertension or a murmur in an older child. A well-developed 15 years old girl who applied with headache to the Pediatric Outpatient Clinics of Dicle University Hospital hospitalized with the diagnosis of systemic hypertension. A critical segmental coarctation of the aorta with dilatation of the bilateral a.mammaria interna was determined by aortic angiography and the case was presented.

İyi Gelişmiş Kollateraller ve 15 Yaşına Kadar Asemptomatik Kalmış Kritik Segmental Aort Koarktasyonu Olgusu

Aort koarktasyonu konjenital kalp hastalıklı çocukların % 6-10’unda görülmektedir. Aort koarktasyonu olgularının çoğu sporadik olarak ortaya çıkmaktadır. Koarktasyonla birlikte ekstrakardiyak vasküler anomaliler sıklıkla görülebilir. Truncus brachiocephalicus anatomisindeki varyasyonlar, kollateral arter dolaşımı ve Willis poligonunun Berry anevrizması en sık görülen önemli damar anomalilerinin bazılarıdır. Aort koarktasyonunun klinik bulguları geniş bir yelpaze oluşturur; yenidoğan döneminde kalp yetersizliği ve şok bulgularından, büyük çocuklarda asemptomatik hipertansiyon veya üfürüm gibi. Dicle Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Polikliniğine baş ağrısı nedeniyle başvuran, gelişimi iyi olan 15 yaşındaki kız çocuğu sistemik hipertansiyon tanısıyla yatırıldı. Uygulanan aort anjiyografisi sonucunda, bilateral a.mammaria interna dilatasyonuna yol açan kritik segmental aort koarktasyonu saptandı ve olgu sunuldu.

Volume 33, Number 3 (2006)