ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Compare of Structural and Functional Changes in Athletes, Hypertensive Patients and Healthy Sedentary Control Subjects
Vatan Kavak, Zuhal Arıtürk, Kenan İltümür, İsmail Hamdi Kara, Sait Alan

Dicle Üniv. Tıp Fak. Anatomi A.D. E-mail: kavakv@dicle.edu.tr

To asses cardiac structure and function in athletes, hypertensive patients and healthy sedentary control subjects by Doppler-echocardiography One hundred athletes, 45 hypertensive patients and 45 healthy sedentary control subjects volunteered to take part in the study, cardiac dimensions and function were determined by 2-D Doppler –echocardiography and were compared by One Way Anova test. There was not any significant relation in interventriculer septal thickness (IVST) between athletes and hypertensive patients (0,89±0.11-0,87±0.15). But there was a significant increase in athletes compared with sedentary subjects (0,89±0.11-0,77±0.14).there was a significant relation in deceleration time (DT) and in ratio of peak mitral velocity to mitral flow velocity at the time of atrial contraction (mEv/mAv) which is important for diastolic function compared three group (patients group has in favour of diastolic dysfunction, the other groups has normal limits of DT and mEv/mAv. Values of DT respectively athletes, patients, sedentary group (154±24, 240±54, 210±39). Values of mEv/mAv respectively athletes, patients, sedentary group (1.5±0.2, 1.1±0.2, 1.0±01). Although sedentary subject’s IVST was normal, athletes and hypertensive patients had increased IVST; but these increases did not impair diastolic function of heart also diastolic parameters in sedentary subjects was bigger than athletes. 

Sporcularda Kalpteki Strüktürel ve Fonksiyonel Değişikliklerin Hipertansif Hastalar ve Spor Yapmayan Sedanter Bireylerle Karşılaştırılması

Çalışmanın amacı, sporcular, hipertansif ve normal sedanter bireyler arasındaki kalbin fonksiyonel ve strüktürel değişikliklerini karşılaştırmaktır. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğrencisi 100 sporcu (yoğun tempolu 3-4 yıl spor geçmişine sahip) ile en az 2 yıllık hipertansif öyküsü olan 45 hasta ve kardiyak yakınması ile Kardiyoloji Polikliniğine başvurup; herhangi bir kardiyak yakınması saptanmayan 45 sedanter bireyin sistolik ve diyastolik kardiyak çapları ve hemodinamik parametreleri [İnterventriküler septum (İVS), LV ejeksiyon fraksiyonu (EF), Diyastolik doluş periyodu (DDP), İzovolumetrik relaksasyon zamanı (İVRT), Deselerasyon zamanı (DT), Mitral kapak pik akım velositeleri (mEv, mAv) ve birbirlerine oranları (mEv/ mAv) iki boyutlu doppler ekokardiyografi ile ölçümler Kardiyolog tarafından alınıp, bulgular One Way Anova Testi kullanılarak istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Sporcular ile hasta gurubu interventiküler septum kalınlığı (İVS) (0.89±0.11-0.87±0.15) arasında anlamlı bir ilişki yokken; sporcular ile sedanter gurubu karşılaştırıldığında sporcularda İVS kalınlığında anlamlı bir artış vardı (0.89±0.11-0.77±0.14). Her üç grupta diastolik fonksiyonların önemli bir göstergesi olan deselerasyon zamanında (DT) ve mitral akım velositeleri oranında (mEv/mAv) istatistiksel olarak anlamlılık vardı ( hasta grupta diastolik disfonksiyon lehinde diğer 2 grupta normal sınırlarda DT ve mEv/mAv değeri) DT değeri sırasıyla sporcu, hasta, kontrol (154±24, 240±54, 210±39). mEv/mAv oranları sırasıyla (1.5±0.2, 1.1±0.2, 1.0±01)’dır. Sporcularda interventriküler septum kalınlığı artmış olmakla beraber sistolik ve diastolik parametreler normaldi, ilginç olarak sporcularda İVS kalınlığı, normal sedanter bireylerle karşılaştırıldığında daha kalın, fakat istatistiksel olarak anlamlı çıkmamakla beraber sistolik ve diastolik parametreler sporcularda daha iyi bulundu. 

Volume 33, Number 3 (2006)