ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Etiology, Localization and Prognosis in Cerebellar Infarctions
M. Ufuk Aluçlu, Yavuz Yücel

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A. D. / Diyarbakır Email: aluclu@dicle.edu.tr

Cerebrovasculer disease are the most frequent disease of the brain. Cerebellar infarct remains % 1.5-4.2 of these diseases. Etiological factors, lesion localization, symptoms and findings and relationship with prognosis of our patients with cerebellar infarct were investigated in our study. For this purpose, 32 patients were evaluated who were admitted to the Dicle University Medical School Department of Neurology in 1995-2001 hospitalized with the diagnosis of clinically and radiological confirmed cerebellar infarction. All of patients in the study group, 21 (%65.6) were male and 11 (%34.3) female. Age of overall patients ranged between 40 and 75 years with a mean of 57.8±10.2 years. Atherothrombotic infarct was the most frequent reason at the etiologic clinical classification. The most frequently found localization was the posterior inferior cerebellar artery infarct (%50). The leading two risk factors were hypertension (%78.1) and cigarette smoking (%50). The most common sign and symptoms were vertigo (%93.7), vomiting (%75), headache (%68.7) and cerebellar dysfunction indings (%50). The mean duration of hospitalization was 16.3±7.6 days. Overall mortality rate was found to be % 6.2. Finally, the most remarkable risk factors at cerebellar infarct patients are hypertension and atherosclerosis at etiology. We are considering that, controlling of these factors will reduce the appearance frequency of cerebellar infarcts.

Serebellar İnfarktlarda Etyoloji, Lokalizasyon ve Prognoz

Serebrovasküler hastalıklar beynin en sık görülen hastalıklarından olup, bunların % 1.5-4.2’sini serebellar infarktlar oluşturur. Bu çalışmada serebellar infarktların etyolojik faktörleri, lokalizasyon özellikleri, klinik bulguları ve prognozu arasındaki ilişki araştırıldı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji kliniğine 1995-2001 yıllarında, klinik ve radyolojik olarak serebellar infarkt tanısı ile izlenen 32 hasta (21 erkek, 11 kadın, 57.8±10.2 (40-75) yıl incelendi. Bulgular: Etyolojide aterotrombotik infarkt (%65.6), arter lokalizasyonda posterior serebellar infarkt (%50), risk faktörleri içinde hipertansiyon (%78.1) ve sigara kullanımı (%50) en sık neden olarak saptandı. Baş dönmesi (%93.7), bulantı ve kusma (%75), başağrısı (%68.7) ve serebellar disfonksiyon (%50) klinik bulguları oluşturdu. Hastanede kalış günü ortalama 16.3±7.6 gün, mortalite oranı %6.2 olarak bulundu. Sonuç olarak çalışmamızda serebellar infarktlı hastalarda en belirgin risk faktörü hipertansiyon, etyolojide ateroskleroz en sık neden olarak saptandı. Bu faktörlerin kontrol altına alınmasının serebellar infarktların görülme sıklığını azaltacağını düşünmekteyiz.

Volume 33, Number 1 (2006)