ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The evaluation of diagnostic and clinical findings in grand multiparous patients with endometrial cancer
Ali Özler, Abdulkadir Turgut, Elif Agacayak, Mehmet Sait İçen, Ulas Alabalik, Serdar Başaranoğlu, Nurullah Peker, Talip Gül

Dept. of Ob&Gyn, Medical Faculty of Dicle University, Diyarbakır, Turkey Email: draliozler@gmail.com

ABSTRACT

Objective: The aim of the present study is to evaluate differences in diagnostic and clinical characteristics of the grand multiparous patients with endometrial cancer comparing with the other patients with endometrial cancer.

Methods: A total of 34 patients that operated for endometrial cancer between January 2006 and August 2012 in our clinic were included. The patients were divided into three groups according to the number of births; group 1 (nulliparous patients, n=8), group 2 (the number of delivery from one to four, n=12), group 3 (grand multiparous patients, n=12). The diagnostic, clinical and histopathological data of the patients in the group 3 (grand multiparous patients) were compared with those of the other groups.

Results: The mean age of the patients in group 3 (grand multipara) was found to be significantly higher than those of the other groups (p<0.05). There was no significant difference in the depth of myometrial invasion of the tumor between all groups (p>0.05). The percentages of patients with the tumor stage 1A in the groups 1, 2 and 3 were found to be 75%, 64.2% and 83.3%, respectively. All of the grand multiparous patients (group 3) were found to have stage 1 tumor.

Conclusion: In conclusion, grand multiparous patients were diagnosed at advanced age but their diseases were endometrioid type endometrial cancer at an early stage. The protective effect of pregnancies against endometrial cancer decreases at advanced age. The period of time after last birth may be a factor on the risk of endometrial cancer.

Key words: Endometrial cancer, grand multiparity, nulliparity, pregnancy

Endometriyum kanserli grand multipar hastalarda tanı ve klinik bulguların değerlendirilmesi

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı grand multipar, endometrium kanserli hastaların tanısal ve klinik özelliklerini diğer endometrial kanserli hastalar ile karşılaştırarak değerlendirmektir.

Yöntemler: Kliniğimizde Ocak 2006-Ağustos 2012 tarihleri arasında endometrium kanseri nedeniyle opere edilen 34 hasta dahil edildi. Hastalar doğum sayısına göre üç gruba ayrıldı; Grup 1 (doğum yapmamış hastalar, n=8), Grup 2 (doğum sayıları 1’den 4’e kadar olan hastalar, n=14), Grup 3 (grand multipar hastalar, n=12). Grand multipar hastaların tanısal, klinik ve histopatolojik verileri diğer gruplardaki hastalar ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Grup 3 (grand multipar) hastaların yaş ortalaması diğer gruplara göre anlamlı yüksek bulundu (p<0,05). Tüm gruplar tümörün myometrial invazyon derinliği açısından karşılaştırıldığında ise anlamlı bir farklılık tespit edilmedi (p>0,05). Grup 1, 2 ve 3’ deki Evre 1A tümörlü hastaların oranlarının sırasıyla %75, %64,2 ve %83,3 olduğu bulundu. Ayrıca, bütün grand multipar hastaların evre 1 tümöre sahip oldukları bulunmuştur.

Sonuç: Sonuç olarak, grand multipar hastaların tanıları daha geç yaşlarda konmakta, fakat erken evrede ve endometrioid tip endometrial kanser tanılarını almışlardır. Son doğumdan itibaren geçen süre endometrial kanser riski üzerine etkili bir faktör olabilir.

Anahtar kelimeler: Endometrium kanseri, grand multiparite, nulliparite, gebelik

Dicle Med J  2013;40 (3):374-378

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0292

Volume 40, Number 3 (2013)