ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The impact of a postponed operation due to an anesthesia obstacle to the cost in children
Tamer Sekmenli, Ahmet Bedi Salman

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, Selçuklu, Konya, Türkiye Email: dr_sekmenli@hotmail.com

ABSTRACT

Objective: In this study, we aimed to investigate causes of delay in elective surgical interventions and its additional economic burden.

Methods: Cases were chosen among the patients required an elective surgery and had no obstacle during diagnosis for the anesthesia, in a two-year period in the Atatürk University Faculty of Medicine Pediatric Surgery Clinic. All patients appointed to a date. The study group consists of 100 patients whose intervention was delayed because of an anesthesia obstacle at the appointment day. Control group consists of 50 patients whose surgical intervention was not delayed.

Results: In study group 41% of patients were admitted from district of Erzurum province, 59% from other provinces or cities. In control group, 80% of appointments on the day of surgery and district of Erzurum, 20% from other provinces. Delay in operations was more common for patients admitting from other provinces. The percentage of delayed operations were significantly higher within the age range of 2-4 years. 227 TL average cost per patient in our study group and 70 TL in the control group has been recorded.

Conclusion: In east Anatolia, upper respiratory tract infections are important problems causing delay in operation especially for patients admitting from other providences. Elective surgical interventions should be performed in patient’s hometown or patients who will be directed to other provinces should have routine examination in their hometown for a contraindication of general anesthesia. In conclusion, this simple attempt could have a positive impact on the family budget and the country’s economy.

Key words: Elective surgery, child, anesthesia, cost

Çocuklarda anesteziye engel bir durum nedeniyle planlanan operasyonu ertelemenin maliyete etkisi

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada elektif cerrahi girişimlerin ertelenme sebepleri ve getirdiği ek mali yükün önemini araştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Olgular, yaklaşık 2 yıllık süre içerisinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Polikliniği’nde muayene olan ve elektif cerrahi gerektiren, tanı esnasında anestezi almasına engel görülmeyen ve operasyon için randevu verilmiş olgular arasından seçildi. Randevu günü anesteziye engel çeşitli nedenlerle operasyonu ertelenip, verilen ikinci randevu gününde opere olan 100 olgu çalışma grubuna dâhil edildi. Kontrol grubu, randevu günü yatırılıp, hemen ameliyat edilen 50 olgudan oluşturuldu.

Bulgular: Operasyonu ertelemeli olarak gerçekleştirilen olguların % 41’i Erzurum ili ve ilçelerinden, % 59’u çevre illerden müracaat etmekteydi. Kontrol grubunda randevu gününde opere edilenlerin % 80’i Erzurum ili ve ilçelerinden, % 20’si dışarıdan gelen olgulardan oluşmaktaydı. Bu verilere göre çevre illerden müracaat edenlerde ertelenme oranı daha yüksekti. Operasyonun ertelenme yüzdesinin 2-4 yaş aralığında istatistiksel olarak anlamlı oranda arttığı gözlendi. Olgu başına ortalama gider çalışma grubumuzda 227 TL, kontrol grubunda 70 TL olarak kaydedildi.

Sonuç: Üst solunum yolu enfeksiyonu, yoğun kış şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesinde özellikle çevre illerden müracaat eden olgularda sık karşılaşılan önemli bir erteleme sebebidir. Elektif cerrahi gerektiren olguların, yaşadıkları il merkezlerinde ameliyat edilmelerinin ya da bu amaçla yönlendirilecek olguların rutin muayene ve tetkiklerinin bulundukları yerleşim birimlerinde yapılarak anesteziye uygun olanların sevk edilmesinin aile bütçesi ve ülkemiz ekonomisi üzerine olumlu etkileri olabileceği sonucuna vardık.

Anahtar kelimeler: Elektif cerrahi, çocuk, anestezi, maliyet

Dicle Med J  2013;40 (3):458-463

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0310

Volume 40, Number 3 (2013)