ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Contraception knowledge status of marriage applicants couples in the Van city
Ahmet Yılmaz, Mehmet Halis Tanrıverdi, Sebahat Gücük, Zafer Akan

Dicle Üniversitesi Tıp Fak. Aile Hekimliği A.D 21000 Diyarbakır-Türkiye Email: drahmet_007@yahoo.com

ABSTRACT

Objective: This study was performed to determine of contraception knowledge levels and planning contraception methods after marriage that couples have applied to family planning center in the Van city.

Methods: Study has planned as descriptive manner. This study was performed on 255 couples who have applied for official wedding procedure to Van maternal and child health and family planning center between September 2010 - January 2011. Participants were determined on a voluntary basis. Questionnaires were filled out by family medicine face to face with couples.

Results: Totally, 21.3% percent of women, 23.5% percent of men have primary school degree. 18% of women, 93.4% of men have a profession. 12.1% percent of women and 12.9% percent of men does not have any knowledge about contraceptive and 43% of couples do not consider use any contraceptive method after marriage. The results has shown that when evaluate the couples, in terms of the distribution of contraception information, the couples have more information about condoms, pills, coil, injection and withdraw methods then tube ligation, implants, spermicides, vasectomy and the calendar methods

Conclusion: Van region has a low socio-economic status. The couples should be informed about family planning before marriage, to talk about advantages of collaboration between the couples about birth control method choice.

Key words: Reproductive health, family planning, contraception

Van il merkezinde evlenme başvurusunda bulunan çiftlerin kontrasepsiyon bilgi durumları

ÖZET

Amaç: Bu çalışma, evlilik için başvuran çiftlerin kontraseptif yöntemler (aile planlaması-korunma) hakkındaki bilgi düzeyleri ve evlendikten sonra kullanmayı düşündükleri korunma yöntemlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler: Çalışma tanımlayıcı tipte planlanmıştır. Çalışmaya Ekim 2010-Ocak 2011 tarihleri arasında Van Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezine resmi nikah işlemleri için başvuran 255 çift alınmıştır. Katılımcılar gönüllülük esasına göre belirlenmiş ve anketler aile hekimliği uzmanı tarafından yüz yüze görüşülerek doldurulmuştur.

Bulgular: Kadınların % 21,3’ü, erkeklerin % 23,5’i ilkokul mezunuydu. Kadınların %18’i, erkeklerin % 93,4’ü çalışmaktaydı. Kadınların %12,1’inin, erkeklerin % 12,9’unun korunma yöntemleri konusunda herhangi bir bilgisi yoktu. Çiftlerin % 43’ü evlendikten sonra korunmayı düşünmemekteydi. Çiftler kontraseptif yöntemler yönünden incelendiğinde; kondom, hap, spiral, enjeksiyon ve geri çekme yöntemleri hakkında, tüp ligasyonu, implant, spermisit, vazektomi ve takvim yöntemlerine göre daha fazla bilgi sahibi olduklarını göstermektedir.

Sonuç: Van ili düşük sosyoekonomik seviyeye sahiptir. Çiftlerin evlenmeden önce aile planlamasına ilişkin bilgilendirilmesi, çiftlere kullanmayı düşündükleri doğum kontrol yöntemlerine birlikte karar vermelerinin avantajları ve aile planlamasının yararları anlatılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Üreme sağlığı, aile planlaması, kontrasepsiyon

Dicle Med J  2013;40 (3):453-457

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0309

Volume 40, Number 3 (2013)