ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Needle sticks and injuries due to surgical instruments in health care providers
Selim Bozkurt, Ömer Faruk Kökoğlu, Fadime Yanıt, Ulviye Kocahasanoğlu, Mehmet Okumuş, Mustafa Haki Sucaklı, Selma Güler, Nurettin Kuzhan, Atakan Savrun, Hasan Uçmak

Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Kahramanmaraş, Türkiye Email: selimbozkurt01@yahoo.com

ABSTRACT

Objective: Health caregivers are facing various risks and hazards in their working environment. In this study the evaluation and examination of measures to be taken was aimed among occupational injuries in our hospital in the last three years.

Methods: This study was performed as a retrospective investigation of 40 records of injury for health care providers that detected by infection control committee of a tertiary care university hospital between May 2010 and April 2013.

Results: Forty health care providers mean aged 28.5±7.8 years submission were included. There were 21 male and 19 female subjects. Most cases were the nurses (16/40). The majority of the injuries occurred in the surgical wards. Among the submissions, only 3 were working in the emergency service. The type of injuries were needle stick in 36 cases and injuries due to surgical instruments in 2 cases and mucosal exposure in 2 cases. Following injury, 39 cases confirmed that they cleaned the injured area. In one case, the injured area was exsanguinated by squeezing. The cause of injury was known by 25 cases; however, 15 cases did not know the causative material. In one case hepatitis B developed after injury. This case did not apply to the infection committee early stage but referred after the development of signs of active hepatitis.

Conclusions: Health care providers should be educated about the risks of occupational body fluids and blood exposures and after exposure to blood or blood products they should apply to the infection control committee without delay.

Key words: Hepatitis B, needle stick, health care providers

Sağlık çalışanlarında iğne batması ve cerrahi aletlerle olan yaralanmalar

ÖZET

Amaç: Sağlık çalışanları çalışma ortamında birçok risk ve tehlike ile karşılaşabilmektedir. Bu çalışmada hastanemizde 3 yıl içerisinde görülen mesleki yaralanmaların değerlendirilmesi ve alınabilecek önlemlerin irdelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu çalışma Mayıs 2010-Nisan 2013 tarihleri arasında üçüncü basamak bir üniversite hastanesinin enfeksiyon kontrol komitesi tarafından düzenlenen 40 adet sağlık personeli yaralanma formunun geriye dönük incelenmesi sonucu yapılmıştır.

Bulgular: Yaş ortalaması 28,5±7,8 yıl olan 40 hastane personelinin müracaat ettiği tespit edildi. Olguların 21’i erkek 19’u kadındı. En fazla olgu grubunu hemşireler (16/40) oluşturmaktaydı. En fazla yaralanma cerrahi servislerde olmuştu. Başvuran olgulardan 3’ü acil serviste çalışmaktaydı. Olguların 36’sı iğne batması, 2’si kesici alet yaralanması ve 2’si de mukozal temas sonucu yaralanmıştı. Yaralanma sonucu olguların 39’u yaralanan bölgeyi temizlemişti. Bir olgu ise yaralanan bölgeyi sıkarak kanatma işlemi uygulamıştı. Olguların 25’inde yaralanmanın hangi hastada kullanılan malzemeden olduğu bilinirken 15’inde yaralanma nedeni olan malzemenin kullanıldığı hasta bilinmiyordu. Yaralanma sonrası bir olguda hepatit B gelişti. Bu personel de enfeksiyon kontrol komitesine erken dönemde başvurmayıp aktif hepatit bulguları geliştikten sonra başvurmuştu.

Sonuç: Sağlık çalışanları kan ve vücut sıvılarıyla olan mesleki maruziyet hakkında eğitilmelidir. Kan yada kan ürünleriyle temas sonucu yaralanması olan sağlık personelleri vakit kaybetmeden enfeksiyon kontrol komitesine başvurmalıdır.

Anahtar kelimeler: Hepatit B, iğne batması, sağlık personeli

Dicle Med J  2013;40 (3):449-452

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0308

Volume 40, Number 3 (2013)