ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The effect of topical cyclosporine A on tear film instability in patients with posterior blepharitis
Onur Çatak, Fatma Ülkü Çeliker

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Bölümü, Elazığ, Türkiye Email: dronurcatak@hotmail.com

ABSTRACT

Objective: The aim of this study is to evaluate the efficacy of topical cyclosporine A (CsA) 0.05% (Restasis, Allergan Pharmaceuticals) in patients with posterior blepharitis.

Methods: The study included 15 patients with posterior blepharitis. Topical CsA 0.05% (Restasis, Allergan Pharmaceuticals) was applied twice a daily for 2 months. They were evaluated at baseline and after treatment for subjective symptoms and objective signs including tear breakup time (BUT), Schirmer scores, conjunctival hyperemia, tarsal telangiectasis and Meibomian gland inclusions.

Results: Fifteen patients completed the study. At the 2-month visit, the patients showed improvement in ocular symptom including burning, itching, conjunctival hyperemia (p<0.05; p<0.001; p<0.001, respectively).Topical administration of CsA provided improvement in Schirmer scores (p<0.001)

Conclusion: Topical CsA was inducing an improvement in the ocular symptoms. Topical CsA 0.05% may be helpful in the treatment of posterior blepharitis. These findings should be further evaluated in large-scale.

Key words: Posterior blepharitis, Cyclosporine A, Schirmer scores, breakup time

Posterior blefaritli hastalarda topikal siklosporin A tedavisinin gözyaşı film instabilitesine etkisi

ÖZET

Amaç: Posterior blefaritli hastalarda topikal siklosporin A (CsA) tedavisinin etkinliğini değerlendirmek.

Yöntemler: Posterior blefaritli 15 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara 2 ay boyunca günde 2 kez topikal CsA %0.05 (Restasis, Allergan Pharmaceuticals) uygulandı. Hastalarda tedavi öncesi ve sonrası subjektif semptomlara ve gözyaşı kırılma zamanı (GKZ), Schirmer testi, konjonktival hiperemi, tarsal telenjiektazi ve meibomian bezi sekresyonuna bakıldı.

Bulgular: 2 aylık takiplerde yanma, kaşıntı, konjonktival hiperemi semptomlarında azalma izlendi (Sırasıyla p<0,05; p<0,001; p<0,001). CsA tedavisi ile Schirmer testinde istatistiksel olarak anlamlı artış izlendi (p<0,001).

Sonuç: Topikal CsA tedavisi ile klinik semptomlarda iyileşme izlenmiştir. Bu tedavi, posterior blefarit tedavisinde faydalı olabilir. Mevcut bulgular daha geniş çaplı çalışmalarla desteklenmelidir.

Anahtar kelimeler: Posterior blefarit, Siklosporin A, Schirmer testi, gözyaşı kırılma zamanı.

Dicle Med J  2013;40 (3):446-448

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0307

Volume 40, Number 3 (2013)