ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The results of conjunctivolimbal autograft transplantation in primary pterygium
Çiğdem Harmancı

Bitlis Devlet Hastanesi Göz Kliniği Bitlis, Türkiye Email: dr-cidem@hotmail.com

ABSTRACT

Objective: To evaluate the results of conjunctivolimbal autograft transplantation in the treatment of primary pterygium.

Methods: One hundred and forty-eight eyes of 140 patients with primary pterygium were included in the study. Pterygium excision with sutured conjunctivolimbal autograft transplantation was performed to all of the eyes.

Results: Eighty patients (57.1%) were male and 60 (42.9%) were female. The mean age of the patients was 48.5 ± 14.8 years (19-95). 2 (1.3%) in eyes with pterygium, which was located in the temporal, the other eyes with pterygium, which was located in the nasal. The mean follow up time was 21.1 ± 8.7 months (range 8-38). During the follow-up period infection of the sutures was observed 8 (5.4%) eyes and recurrence of the pterygium was observed in 4 (2.7%) eyes within six months after surgery. No other complications occurred.

Conclusion: Conjunctivolimbal autograft transplantation has low recurrence and complication rate. İt can be said to be an effective method in primary pterygium. On the application sutures has more inflammation and irritation; although sutured economical method may be preferred due to the primary pterygium surgery is important one of the options.

Key words: Pterygium, conjunctivolimbal autograft transplantation, recurrence

Primer pterjiumda konjonktivalimbal otogreft transplantasyonu sonuçlarımız

ÖZET

Amaç: Primer pterjium tedavisinde konjonktivalimbal otogreft transplantasyonu sonuçlarını değerlendirmek.

Yöntemler: Primer pterjiumu olan 140 hastanın 148 gözü çalışmaya dahil edildi. Tümüne pterjium eksizyonu ile sütürlü konjonktivalimbal otogreft transplantasyonu uygulandı.

Bulgular: Hastaların 80’i erkek (%57,1), 60’ı kadın (%42,9) idi. Yaş ortalaması 48,5 ± 14,8 (19-95) yıl idi. İki (%1,3) gözde temporal yerleşimli olan pterjium diğer tüm hastalarda nazalde idi. Hastalar ortalama 21,1 ± 8,7 ay (8-38) takip edildi. Takipler sırasında 8 (% 5,4) gözde sütüre bağlı inflamasyon, 4 (%2,7) gözde nüks saptandı. Bunlar dışında hiçbir komplikasyona rastlanmadı. Nükslerin tamamı ilk 6 aylık takipte oluştu.

Sonuç: Primer pterjiumda konjonktivalimbal otogreft transplantasyonunun düşük nüks ve komplikasyon oranına sahip, etkili bir yöntem olduğu söylenebilir. Sütürlü uygulama sütürlere bağlı inflamasyon ve irritasyonun fazla olmasına rağmen ekonomik bir yöntem olması nedeniyle primer pterjiumda tercih edilebilecek cerrahi seçeneklerden biridir.

Anahtar kelimeler: Pterjium, konjonktivalimbal otogreft transplantasyonu, nüks

Dicle Med J  2013;40 (3):469-473

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0312

Volume 40, Number 3 (2013)