ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Tear levels of IL-16 in vernal keratoconjunctivitis
Onur Çatak, Orhan Aydemir, Bilal Üstündağ

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Bölümü Elazığ, Türkiye Email: dronurcatak@gmail.com

ABSTRACT

Objective: Vernal keratoconjunctivitis is more common in children and young adults having an atopic background. The aim of the present study was to determine the interleukin-16 (IL-16) levels in tear fluids of patients with vernal keratoconjunctivitis (VKC).

Methods: Tear fluid samples were collected from 20 patients with VKC and 10 healthy subjects. Tear fluid samples were collected with microcapillary tubes for hematocrit at the lateral canthus of patients in the supine position without any anesthesia. Tear levels of IL-16 were measured by ELISA kit.

Results: The mean levels of IL-16 among the patients (514±135 pg/ml) was significantly higher than among controls (358±139 pg/ml) (p=0.04).

Conclusions: These results considered that IL-16 have significant effect on the pathogenetic process of vernal keratoconjunctivitis.

Key words: Interleukin-16, vernal keratoconjunctivitis, enzyme-linked immunosorbent assay

Vernal keratokonjonktivitte gözyaşı interlökin-16 düzeyleri

ÖZET

Amaç: Vernal keratokonjonktivit genellikle atopik öyküye sahip çocuklarda ve genç erişkinlerde gözlenir. Bu çalışmada vernal konjonktivitli hastalarda gözyaşı İnterlökin-16 (IL-16) düzeyini incelenmesi amaçlandı.

Yöntemler: Vernal konjonktivitli 20 hasta ile 10 sağlıklı bireyden gözyaşı örnekleri alındı. Örnekler hematokrit tüpleri topikal anestezi damlatılmaksızın lateral kantus kenarına yerleştirilerek alındı. Gözyaşı IL-16 düzeyleri ELISA yöntemi ile incelendi.

Bulgular: Vernal keratokonjonktivit grubunda IL-16 düzeyleri (514±135 pg/ml) kontrol grubuna göre (358±139 pg/ml) anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0,04).

Sonuç: Çalışma sonuçları IL-16’nın vernal keratokonjonktivitin patogenezinde rolü olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar kelimeler: İnterlökin-16, vernal keratokonjonktivit, enzim bağlı immün assay

Dicle Med J  2013;40 (3):422-425

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0302

Volume 40, Number 3 (2013)