ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The diagnostic efficacy of low-dose cervical and thoracic CT in multiple trauma patients
Cemil Göya, Alpaslan Yavuz, Cihad Hamidi, Çağatay Andiç, Mehmet Guli Çetinçakmak, Memik Teke, Can Özkaynak

Dicle University, Medical School, Department of Radiology, Yenişehir 21280 Diyarbakır Email: cihad5@hotmail.com

ABSTRACT

Objective: The aim of this study was to evaluate the initial diagnostic efficacy of low-dose computed tomography (CT) in multi-trauma patients.

Methods: 74 patients (44 male, 30 female; average age: 36.9 years) accepted to the emergency unit with the reason of multiple trauma which is included in this study. Cervical and thoracic injury sites were initially evaluated with portable X-Ray and low-dose CT. The Patients’ progress, surgical findings and additional radiologic examination results were recorded until the patients were discharged.

Results: The sensitivity and specificity of X-Ray graphies were 50% and 95% for thoracic traumatic pathologies; 0-40% and 95-100% for cervical injuries respectively. CT examination sensitivity and specificity values were 95-100% and 80-100% for thoracic injuries; 95-100% and 96-100% for cervical injuries respectively.

Conclusion: Low-dose CT examination is more sensitive than X-Ray graphs for the evaluation of cervicothoracic traumatic injuries. We recommend to prefer low-dose CT as an initial radiologic examination for managing cervicothoracic trauma cases because of its higher diagnostic capability than X-Ray graphy.

Key words: Low-dose CT, X-Ray, multiple traumas

Multipl travmada servikal ve torakal düşük doz spiral BT’nin tanısal etkinliği

ÖZET

Amaç: Amacımız çoklu travma hastalarının tanısında, düşük doz bilgisayarlı tomografinin (BT) değerini araştırmaktı.

Yöntemler: Acil servise çoklu travma nedeniyle başvuran 74 hasta (30 kadın, 44 erkek) çalışmaya dahil edildi. Direkt röntgen ve düşük doz BT ile servikal bölge ve toraks bölge yaralanmaları değerlendirildi. Hastalar hastaneden taburcu edilene kadar, gidişatları, cerrahi bulguları, ek olarak radyolojik bulguları kaydedildi.

Bulgular: Radyografinin duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla torakal patolojilerde, %50, %95; servikal travmalarda ise %0-40 ve %95-100 idi. BT’nin duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %95-100 ve %80-100; torakal travmalarda %95-100 ve %96-100 olarak bulundu.

Sonuç: Servikotorakal travmaların değerlendirilmesinde düşük doz BT, daha duyarlıdır. Düşük doz BT ile hasta takibinin de değiştiği saptandı. Servikotorasik bölge travmalarının değerlendirilmesi ve takibinde, başlangıç olarak düşük doz BT, radyografik yönteme tercih edilebilir.

Anahtar kelimeler: Düşük doz BT, röntgen, çoklu travmalar

Dicle Med J  2013;40 (3):357-363

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0289

Volume 40, Number 3 (2013)