ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Clinical course and signs in patients with uveitis associated with ankylosing spondylitis
Refik Oltulu, Hanife Yumak Erkoç, Günhal Şatırtav, Mehmet Okka

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, Konya, Türkiye Email: refikoltulu@gmail.com

ABSTRACT

Aim: To evaluate clinical course and signs in patients with uveitis associated ankylosing spondylitis (AS).

Methods: In this retrospective study we evaluated the patients who were diagnosed as uveitis related to AS and followed up at the Ophthalmology Department of Necmettin Erbakan University Hospital between May 2009 and June 2012. Demographical features and clinical courses were assessed.

Results: Seventeen eyes of 13 patients were included in the study. Nine patients (69.2%) were male and four (30.8%) were female. The mean age at presentation was 38.54±9.61 years (range 28-63). Bilateral involvement was observed in four (30.8%) patients. The mean follow-up time was 17.46±11.86 months (range 3-36). The mean number of attacks was 1.15±0.37 (range 1-2). Posterior segment manifestation accompanied anterior uveitis in three eyes (17.6%). Posterior synechia developed in one (7.7%) and cataract in one patient (7.7%), cystoid macular edema in two patients (15.4%), and epiretinal membrane in one patient (%7.7). The mean final visual acuity was 0.975±0.07 (range 0.2-1.0).

Conclusion: The prognosis of anterior uveitis associated with AS is good if the treatment is administered at the appropriate time. However, the posterior segment complications may develop in these patients, treatment and follow-up should be done in co-operation with the department of rheumatology.

Key words: Ankylosing spondylitis, uveitis, rheumatology, clinical course

Ankilozan spondilit ile ilişkili üveit olgularında klinik seyir ve bulgular

ÖZET

Amaç: Ankilozan spondilit (AS) ile ilişkili üveit tanısı almış olguların klinik seyir ve bulgularının incelenmesi

Yöntemler: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, uvea birimi tarafından Mayıs 2009-Haziran 2012 tarihleri arasında AS ile ilişkili üveit tanısı almış olgular retrospektif olarak incelendi. Olguların sosyodemografik ve klinik özellikleri değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 13 hastanın 17 gözü çalışmaya dahil edildi. Olgular dokuz erkek (%69,2), dört kadından (%30,8) oluşmakta idi. Ortalama başvuru yaşları 38,54±9,61(28-63) yıl idi. Dört olguda iki taraflı tutulum (%30,8) tespit edildi. İzlem süreleri 17,46±11,86 ay (3-36 ay) idi. Ortalama atak sayısı 1,15±0,37(1-2) idi. Üç gözde (%17,6) ön üveite eşlik eden arka segment bulguları izlendi. Bir olguda (%7,7) arka yapışıklık, bir olguda (%7,7) katarakt, iki olguda (%15,4) kistoid makula ödemi, bir olguda epiretinal membran (%7,7) tespit edildi. Hastaların sonuç görme keskinlikleri ortalama 0,975±0,07 (0,2-1,0) olarak izlendi.

Sonuç: AS ile ilişkili ön üveit olgularında zamanında ve doğru bir yaklaşım tarzı ile prognoz iyidir. Bu olgularda arka segment komplikasyonlarının da gelişebileceği unutulmamalı, tedavi ve takipleri romatoloji kliniği ile işbirliği içinde yapılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Ankilozan spondilit, üveit, romatoloji, klinik seyir

Dicle Med J  2013;40 (3):418-421

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0301

Volume 40, Number 3 (2013)