ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Comparison of the depth of anesthesia in sevoflurane and halothane anesthesia with bispectral index and 95% spectral edge frequency
Günhan Gökahmetoğlu, Elvan Tercan, Cihangir Biçer, Recep Aksu, Adem Boyacı

Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi Bölümü Kayseri Email: gunhangok@gmail.com

ABSTRACT

Objective: The aim of the present study was to evaluate the depth of anesthesia provided by halothane or sevoflurane by using the bispectral index (BIS) and 95% spectral edge frequency (SEF) monitoring systems.

Methods: Forty patients, between the ages of 20-60 years, scheduled for gynecological surgery under general anesthesia were studied between the years 2001-2002. Anesthesia induction was maintained by conventional spontaneous inhalation induction method with sevoflurane in the group I patients (n=20), with halothane in the group II patients (n=20). SEF and BİS index values were recorded.

Results: In both groups, SEF values recorded before intubation, after intubation, before and after skin incision were significantly lower compared with values recorded at baseline (p<0.05). Also, SEF values in both groups recorded after anesthesia induction were significantly higher compared with baseline values (p<0.05). Regarding the recorded SEF values after extubation, there were statistically significant differences between the two groups (p<0.05). In both groups, BIS values recorded after anesthesia induction, before intubation, after intubation, before and after skin incision were significantly lower compared with values recorded at baseline and after extubation (p<0.05). Regarding the recorded BIS values before intubation and 1 min after intubation, there were statistically significant differences between the two groups (p<0.05).

Conclusion: We conclude that BIS index and SEF values will only be helpful in the evaluation of the hypnosis component of anesthesia and it is not sufficient in showing the autonomous response, which is formed against the perioperative sympathetic and surgical stimulations.

Key words: Bispectral index, halothane, sevoflurane, anesthesia depth, hemodynamic responses

Bispektral indeks ve %95 spektral edge frekans ile halotan ve sevofluran anestezi derinliklerinin karşılaştırılması

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, bispektral indeks (BİS) ve % 95 spektral edge frekans (SEF) monitorizasyon sistemleri kullanarak, halotan ve sevofluran anestezi derinliklerinin değerlendirilmesidir.

Yöntemler: 2001-2002 yılları arasında, yaşları 20 ile 60 arasında değişen, genel anestezi altında jinekolojik operasyon geçiren 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Anestezi indüksiyonu Grup I hastalarda (n=20) halotan, Grup II hastalarda sevofluran ile konvansiyonel spontan inhalasyon indüksiyon metodu ile sağlandı. SEF ve BIS indeks değerleri kaydedildi.

Bulgular: Her iki grupta entübasyon öncesi ve sonrası, cilt insizyon öncesi ve sonrası SEF değerleri, bazal değerlerine göre anlamlı derecede düşüktü (p<0,05). Aynı zamanda, her iki grupta anestezi indüksiyonu sonrası kaydedilen SEF değerleri anlamlı olarak bazal değerlerden yüksekti (p<0,05). Ekstübasyon sonrası kaydedilen SEF değerleri kıyaslandığında, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). Her iki grupta da, anestezi indüksiyonu sonrası, entübasyon öncesi, entübasyon sonrası, cilt insizyon öncesi ve sonrası kaydedilen BIS değerleri, bazal ve ekstübasyon sonrası kaydedilen değerlere kıyasla anlamlı derecede düşüktü (p<0.05). Entübasyon öncesi ve entübasyondan bir dakika sonra kaydedilen BIS değerlerine bakıldığında, her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05).

Sonuç: Sonuç olarak BIS ve SEF değerleri anestezinin hipnotik komponentini değerlendirmede yardımcı olabilir ve bunlar peroperatif sempatik ve cerrahi uyaranlara karşı otonomik cevapların gösterilmesinde yeterli değildir.

Anahtar kelimeler: Bispectral indeks, halotan, sevofluran, anestezi derinliği, hemodinamik değişiklikler

Dicle Med J  2013;40 (3):350-356

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0288

Volume 40, Number 3 (2013)