ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The factors affecting morbidity and mortality in low birth-weight infants
Mervan Bekdaş, Sevil Bilir Göksugür, Beyhan Küçükbayrak, Ayhan Ekici

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Bolu, Türkiye Email: merbek14@yahoo.com

ABSTRACT

Objective: To investigate the frequency of short term morbidity and mortality and the factors affecting them for the infants born with low birth-weight at our hospital

Methods: At our hospital, 195 infants born with low birth-weight within a period of 18 months were identified and 150 infants born with normal birth-weights were selected as the control group.

Results: Within the mentioned period of time, 4.4% (n=168) of the infants born in our hospital had low birth-weight, 0.7% (n=27) had very low birth-weight (VLBW). Multiple pregnancies and asphyxiating birth rates were significantly high in these infants as compared to the control group. (p=0.029, p=0.011, respectively). For VLBW infants, the rates of asphyxiating birth (OR=14.2, 95% CI (6.6-30.7, p<0.001), hospitalization at the neonatal intensive care unit (OR=34.8, 95% CI (4.7-256.3, p<0,001) and diagnosis of respiratory distress syndrome (OR=11.5, 95% CI (4-33.5, p<0.001) were significantly high. In all infants, the transient metabolic disorders were identified at a significantly high rate (p=0.045). The birth-weight and gestational age of infants were inversely correlated with their fetal and neonatal mortalities (for all p<0.001).

Conclusion: This study demonstrated that the most important factor affecting infants was multiple pregnancies. The birth-weight and gestational age of infants were inversely correlated with their morbidity and mortality rates.

Key words: Low birth weight, perinatal risk factors, morbidity, mortality

Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörler

ÖZET

Amaç: Hastanemizde doğan düşük doğum ağırlıklı bebeklerdeki kısa dönem morbidite ve mortalite sıklığını ve bunları etkileyen faktörleri incelemek.

Yöntemler: 18 aylık dönem içinde hastanemizde doğan düşük doğum ağırlıklı 195 bebek ve aynı dönem içinde normal doğum ağırlıklı doğan 150 bebek kontrol grubu olarak seçildi.

Bulgular: Söz konusu süre içinde hastanemizde doğan bebeklerin %4,4’ü (n=168) düşük doğum ağırlıklı, %0,7’si (n=27) çok düşük doğum ağırlıklı idi. Bu bebeklerde kontrol grubuna kıyasla çoğul gebelik ve asfiktik doğum anlamlı oranda yüksekti (sırasıyla p=0,029, p=0,011). Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde asfiktik doğum (OR=14,2, 95% CI (6,6-30,7, p<0,001), yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılma (OR=34,8, 95% CI (4,7-256,3, p<0,001) ve solunum güçlüğü sendromu tanısı alma (OR=11,5, 95% CI (4-33,5, p<0,001) oranları anlamlı oranda yüksekti. Bebeklerin tümünde geçici metabolik bozukluklar anlamlı oranda yüksek saptandı (p=0,045). Bebeklerin doğum kilosu ve gestasyonel yaşı düştüğü oranda fetal ve neonatal mortaliteleri artmaktadır (tümü için p<0,001).

Sonuç: Bu çalışma düşük doğum ağırlıklı bebekleri etkileyen en önemli faktörün çoğul gebelik olduğunu gösterdi. Bebeklerin doğum kilosu ve gestasyonel yaşı, perinatal morbidite ve mortalite ile ters orantılı olarak ilişkili idi.

Anahtar kelimeler: Düşük doğum ağırlığı, perinatal risk faktörleri, morbidite, mortalite

Dicle Med J  2013;40 (3):384-390

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0294

Volume 40, Number 3 (2013)