ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - A rare complication of continent diversion: Neobladder stone and its endoscopic treatment
Fatih Özkaya, Şenol Adanur, Tevfik Ziypak, Hasan Rıza Aydın

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye Email: drfatihm@gmail.com

ABSTRACT

Urinary tract stones are from rare comaplications of continent urinary diversions. These symptoms may occur such as gross hematuria, feeling the pressure of diverting, incontinence and recurrent urinary tract infection. There are various treatment alternatives for diversion calculi. We reported a male patient who was 46 years old who had 3x2 cm sized stone which is radiologically detected in neobladder and treated in our clinic. In history, there was a radical cystoprostatectomy and neobladder operation due to bladder tumor before 9 years ago.

Key words: Urinary diversion, neobladder stone, continent diversion

Kontinan diversiyonun nadir komplikasyonu: Neobladder taşı ve endoskopik tedavisi

ÖZET

Üriner sistem taşları kontinan üriner diversiyonların geç komplikasyonlarındandır. Gross hematüri, diversiyonda basınç hissi, inkontinans ve rekürren üriner sistem enfeksiyonu gibi semptomlar verebilirler. Diversiyon kalkülleri için çok çeşitli tedavi alternatifleri bulunmaktadır. Bu yazıda kliniğimizde tedavi ettiğimiz 46 yaşında olan ve neobladder içinde radyolojik muayenede 3x2 cm ebatlı taş tespit edilen erkek hastayı rapor ettik. Öyküsünde 9 yıl önce mesane tümörü nedeniyle radikal sistoprostatektomi ve neobladder operasyonu vardı.

Anahtar kelimeler: Üriner diversiyon, neobladder taşı, kontinan diversiyon

Dicle Med J  2013;40 (3):504-506

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0322

Volume 40, Number 3 (2013)