ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Hyperparathyroidism in pregnancy: Report of two cases
Adem Güngör, Habib Bilen, Emin Murat Akbaş, , Çiğdem Özdemir

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları AD, Endokrinoloji Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye Email: drademgungor@gmail.com

ABSTRACT

Primary hyperparathyroidism is a quite rare, life-threatening situation for mother and fetus in pregnancy. The diagnosis is difficult when hyperemesis gravidarum is present. At diagnosis, the increase in PTH and calcium level and the decrease in phosphorus level is quite important. The gold Standard in radiological diagnosis is technetium-99m sestamibi scintigraphy screening method. However, it is contraindicated in pregnancy. Previously diagnosed pregnant women are given to surgery if they are symptomatic if they asymptomatic they are followed up until the end of pregnancy by medical treatment. If it is possible surgical procedure most be performed in the second trimester of pregnancy. In this report, two patients with hyperparathyroidism that diagnosed during pregnancy are presented.

Key words: Primary hyperparathyroidism, pregnancy, hyperemesis gravidarum

Gebelikte hiperparatiroidizm: İki olgu sunumu

ÖZET

Primer Hiperparatiroidizm (PHPT), gebelikte oldukça nadir görülen bir ancak hem anne hem de fetus için hayatı tehdit edici bir durumdur. Hiperemezis gravidarum kliniği ile karışması nedeni ile tanı koymak zordur. Tanıda laboratuvar olarak PTH ve kalsiyum yüksekliği ve fosfor düşüklüğü oldukça önemlidir. PHPT’ de radyolojik tanıda altın standart yöntem teknesyum-99m sestamibi sintigrafi yöntemidir. Ancak gebelerde kontrendike olduğu için kullanılmaz. Tanı alan gebe hastalar asemptomatik veya semptomatik olmalarına göre cerrahiye verilir veya medikal tedavi ile gebelik sonuna kadar takip edilirler. Cerrahi mümkünse ikinci trimester de yapılmalıdır. Bu yazıda gebelik sırasında tanı alan iki primer hiperparatiroidizm olgusu sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Primer hiperparatiroidizm, gebelik, hiperemezis gravidarum

Dicle Med J  2013;40 (3):501-503

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0321

Volume 40, Number 3 (2013)