ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The effect of phototherapy on oxidative stress in newborns with indirect hyperbilirubinemia
Emel Torun, Bilge Tanyeri, Nursel Ünsal, Ayşegül Doğan Demir, Süleyman Bayraktar, Faruk Öktem

Bezmailem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Adnan Menderes Bulvarı, Fatih /İstanbul,Türkiye Email: dr.emeltorun@gmail.com

ABSTRACT

Objective: Phototherapy, used for indirect hyperbilirubinemia therapy in newborn period, is supposed to cause oxidative damage by enhancing the photodynamic stress and lipid peroxidation. Therefore, we aimed to compare the oxidant and antioxidant status of hyperbilirubinemic newborns before and after the phototherapy.

Methods: Twenty-nine newborns (16 male, 13 female) exposed to phototherapy with the diagnosis of indirect hyperbilirubinemia were included in the study. The serum total antioxidant capacity, total oxidative stress and oxidative stress index levels were measured before and after the phototherapy.

Results: The newborn infants were 38.5±0.7 (38-40) weeks of gestation and had birth weight of 3108.2±341.6 (2500-3800) grams. The mean mother age was 26.5±5 (16-36) years. The mean hospitalization duration was 4.4± 1.9 (2-7) days and the mean phototherapy duration was 1.52±0.6 (1-3) days. There was no statistically significant relation between gestation week, birth weight and total antioxidant levels (p˃ 0.05) but the oxidative stress levels was significantly higher with longer hospitalization (p=0.047). Both total antioxidant capacity and total oxidative stress levels were low and statistically insignificant (P<0.001) and there was no significant difference for oxidative stress index levels.

Conclusion: Phototherapy did not increase the oxidative stress in the newborns with indirect hyperbilirubinemia and this can be explained by the rapid decrease of indirect hyperbilirubinemia after the phototherapy without sufficient increase of the antioxidants.

Key words: Newborn, jaundice, phototherapy, total antioxidant capacity, total oxidative stress, oxidative stress index

İndirek hiperbilirubinemili yenidoğanlarda fototerapinin oksidatif stres üzerine etkisi

ÖZET

Amaç: Yenidoğanlarda, indirek hiperbilirubineminin tedavisinde kullanılan fototerapinin fotodinamik stres ve lipid peroksidasyonunu arttırarak, oksidatif hasar oluşturabildiği düşünülmektedir. Bu sebeple, hiperbilirubinemi tanısı ile fototerapi alan term yenidoğanlarda, tedavinin oksidan ve antioksidan durum üzerine etkisinin araştırılması amaçladık.

Yöntemler: Çalışmaya yenidoğan sarılığı haricinde başka hastalığı olmayan ve fototerapi haricinde tedavi uygulanmayan, 16’sı erkek, 13’ü kız olmak üzere toplam 29 yenidoğan alındı. Çalışmaya alınan term yenidoğanların periferik venöz damarlardan alınan serum örneklerinden, fototerapi öncesi ve sonrası total bilirubin, indirek bilirubin, serum total antioksidan kapasite, total oksidatif stres ve oksidatif stres indeksi değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastalar, 38,5±0,7 haftalık (38-40), kiloları 3108,2±341,6 (2500-3800) gramdı. Anne yaşları 26,5±5,0 (16-36) yaş ve hastaların fototerapi süresi 1,52±0,6 (1-3) gündü. Hastaneye yatış yaşı 4,4±1,9 (2-7) gündü. Hastaların cinsiyetleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (p>0,05). Total antioksidan seviyesi ile doğum haftası, doğum kilosu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki gözlenmezken (p>0,05), hastaneye yatış günü (hastaların yaşı) arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki gözlendi (p=0,047). Fototerapi sonrası total antioksidan kapasite ve total oksidatif stres düşük bulundu (P<0,05). Oksidatif stres indeksinde anlamlı değişiklik saptanmadı.       

Sonuç: Fototerapi alan hastalarımızda toplam antioksidan değerinin fototerapi öncesine göre düşük olması, fototerapinin bilirubin değerini hızla düşürmesine ve buna diğer antioksidan elemanların artışının yetersiz kalmasına bağlandı. İndirekt hiperbilirubinemi tedavisinde kullanılan fototerapinin oksidatif stresi arttırmadığını düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: Yenidoğan sarılığı, fototerapi, total antioksidan kapasite, total oksidatif stres, oksidatif stres indeksi

Dicle Med J  2013;40 (3):379-383

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0293

Volume 40, Number 3 (2013)