ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Cyclic Vomiting Syndrome
Sultan Ecer Menteş, Nurettin Okur, M. Emin Günel, Nilüfer Okur, M. Ali Taş

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. / Diyarbakır

ABSTRACT

Cyclic Vomiting Syndrome is a disorder characterized by recurrent, nausea, vomiting and other symptoms, separated. These episodes carries on for hours and days. There is no symptoms between attacks. The most recurrented reason of vomiting after gastroozafagial reflu at childeren.The etiology and pathology is still unknown. Major criterions are, three or more vomiting attacks, being healthy patients between episodes, stereotype preface and progress and whichever, radiology or laboratory finding. The two fact which thought as a Cyclic Vomiting Syndrome are discussed.

Key words: Child,cyclic,vomiting

Siklik Kusma Sendromu

ÖZET

Siklik kusma sendromu belirli aralıklarla tekrarlayan, bulantı, kusma gibi semptomlarla karekterize bir hastalıktır. Bu semptomlar saatler ve günler boyunca devam eder. Ataklar arasındaki dönemde semptom yoktur. Gastroözafagial reflüden sonra çocuklarda en sık tekrarlayan kusma nedenlerindendir. Etyolojisi ve patogenezi hala tam bilinmemektedir. Majör kriterler; üç veya daha fazla kusma atağı, epizodlar arasında hastanın sağlıklı olması, semptomların başlangıç ve gelişiminin stereotipik olması ve herhangi bir radyolojik veya laboratuar bulgusunun olmamasıdır. Siklik kusma sendromu düşünülen iki olgu sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Çocuk, Siklik, Kusma

Dicle Med J  2008;35(3):201-203

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2008.03.

Volume 35, Number 3 (2008)