ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Evaluating of Clinical and Laboratory Findings of Patients with Acute Viral Hepatitis A
Mustafa Taşkesen, M. Ali Taş, Sultan Ecer, A. Kadir Özel, Sertan Karabiberoğlu

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

ABSTRACT

Acute viral hepatitis A is usually, which asymptomatic and anicteric, has often been seen in children. In this study, the files of 42 patients with acute viral hepatitis A infection who were admitted at the Department of Pediatrics, Medical Faculty, Dicle University, between January 2006 and February 2007, were evaluated retrospectively. Male/female rate was determined to be 1.4, and the mean ages of patients were 6.9±3.5 years (18months to14 years). The most common symptoms on admission were jaundice (73.8%), vomiting (52.3%), fever (42.8%) and abdominal pain (38%). The seasons on admission were winter (47.6%), autumn (38.1%) and spring (14.3%). In laboratory findings mean of aspartate aminotransferase (AST) 1875U/L (82-6340U/L), alanine aminotransferase (ALT) 1697U/L (144-4876 U/L), total bilirubin 12.1mg/dl (0.9-47mg/dl), and direct bilirubin 8.9mg/dl (0.4-27.3 mg/dl) were determined. The most frequent complications were anemia, hepatic encephalopathy, hrombocytopenia, and the mortality rate was determined as 2.4%.

Key words: Acute Viral Hepatitis A, Child, Clinical and Laboratory Findings

Akut Viral Hepatit A Olguların Klinik ve Laboratuar Bulgularının Değerlendirilmesi

ÖZET

Akut viral hepatit A enfeksiyonu genellikle asemptomatik ve anikterik seyirli olup, daha çok çocukluk yaş grubunda görülmektedir. Bu çalışmada Ocak 2006 ile Şubat 2007 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde yatırılan 42 akut viral hepatit A enfeksiyonlu hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş ortalaması 6.9±3.5 yıl (18 ay-14 yaş), erkek kız oranı 1.4 bulundu. En sık başvuru şikayetleri sarılık (%73.8), kusma (%52.3), ateş (%42.8), karın ağrısı (%38.1) iken başvuru mevsimi kış (%47.6), sonbahar (%38.1) ve ilkbahar (%14.3) idi. Laboratuar bulgularında ortalama aspartat aminotransferaz (AST) 1875U/L (82- 6340U/L), alanin aminotransferaz (ALT) 1697U/L (144-4876 U/L), total bilirubin 12.1mg/dl (0.9-47mg/dl) ve direkt bilirubin 8.9mg/dl (0.4-27.3 mg/dl) olarak saptandı. En sık görülen komplikasyonlar anemi, hepatik ensefalopati ve trombositopeni idi. Mortalite oranı %2.4 olarak belirlendi.

Anahtar kelimeler: Akut Viral Hepatit A, Çocuk, Klinik Ve Laboratuar Bulguları

Dicle Med J  2008;35 (3):155-158

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2008.03.

Volume 35, Number 3 (2008)