ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Non-Invasive Mechanic Ventilation Using in Flail Chest, Caused By Blunt Chest Trauma
Serdar Onat, Alper Avcı Avcı, Refik Ülkü, Cemal Özçelik

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniği / Diyarbakır

ABSTRACT

A 75-year-old woman admitted our faculty emergency room with shortness of breath, and chest pain after traffic accident’s second hour. She was diagnosed as bilateral multipl rib fractures, left clavicula fracture, and left flail chest by phsical and radiological examinations. She was transfered to Chest Surgery Depatment’s intensive care unit. The patient was undergone non-invasive mask mechanic ventilation support, because of the decreasing of blood oxygen saturation and increasing of arteriel blood partial carbondioxide pressure. The treatment of non-invasive mechanic ventilation was succesfull for ventilation support. With this report, we would like to attentioned that non-invasive mechanic ventilation for blunt chest trauma patients could be used succesfully and could be used instead of endotracheal invasive mechanic ventilation.

Key words: Trauma, Flail Chest, Non-Invasive Mechanic Ventilation.

Künt Göğüs Travmasına Bağlı Gelişen Yelken Göğüs Olgusunda Nonİnvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulaması

ÖZET

Trafik kazasına maruz kalan 75 yaş-bayan hasta fakültemiz acil servisine nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetleri ile kaza sonrası 2. saat’te başvurmuştur. Fizik muayene ve radyolojik olarak değerlendirilen hastaya bilateral multipl kosta fraktürü, sol klavikula fraktürü, ve sol göğüs duvarında paradoks solunum hareketi görülerek yelken göğüs tanısı kondu. Göğüs Cerrahisi yoğun bakım ünitesine yatırılan hastanın kan oksijen saturasyonunda (sO2) düşme ve kan karbondioksit parsiyel basıncında (pCO2) yükselme olması üzerine hastaya maske ile Non-İnvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) desteği başlandı ve hastaya ventilasyon desteğinde başarı sağlandı. Bu çalışma ile mekanik ventilasyon desteğine ihtiyaç duyan toraks travmalı olgularda NIMV ‘un başarı ile uygulanabilineceğini ve endotrakeal invaziv mekanik ventilasyona alternatif olabileceğini göstermek istedik.

Anahtar kelimeler: Travma, Yelken Göğüs, Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon

Dicle Med J  2008;35 (2):141-144

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2008.02.

Volume 35, Number 2 (2008)