ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Effect of Long-Term Carbamazepine Monotherapy on Serum Lipid Levels in Epilepsy Patients
İsmail Apak, Yusuf Tamam, Gönül Çakmak, Banu Tamam, Veysi Tabak

Dicle Üniv. Tıp Fakültesi Nöroloji A.D. /Diyarbakır

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the effect of carbamazepine onserum lipid levels in epileptic patients who were on long-termcarbamazepine monotherapy. The study group were comprised of 30epileptic patients (10 female, 20 male) who have been on carbamazepinemonotherapy for at least one year whereas control group consisted of 30 ageand sex matched healthy controls. Serum cholesterol (total cholesterol,HDL cholesterol, LDL cholesterol) and triglyceride levels were measuredand LDL/HDL ratio was calculated in all subjects. Serum HDL cholesteroland triglyceride levels of study group were significantly higher than controlgroup whereas serum LDL cholesterol levels and LDL/HDL ratios of studygroup were lower than control group. Mean total cholesterol level of studygroup was lower than control group, however the difference did not reachstatistical significance level. Because of its effect on cholesterol levels, longterm carbamazepine could possibly have a positive influence in decreasingthe risk of developing aterosclerosis and coronary heart disease. Long termprospective follow-up studies would be helpful to us in enlightening this issuedefinitely.

Key words: Carbamazepine, Lipid, Epilepsy, Cholesterol

Uzun Süreli Karbamazepin Monoterapisinin Epilepsi Hastalarında Serum Lipit Düzeylerine Etkisi

ÖZET

Bu çalışmada antiepileptik olarak tek başına uzun süreli karbamazepinkullanan epilepsi hastalarında karbamazepinin kan serum lipit düzeylerineolan etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma grubu epilepsi tanısıalan ve bu nedenle en az bir yıldır karbamazepin kullanan 10'u kadın, 20'sierkek 30 hastadan, kontrol grubu ise yaş ve cinsiyet olarak uyumlu 30 sağlıklıdenekten oluşmuştur. Tüm deneklerin serum kolesterol (total kolesterol,HDL, LDL ) ve trigliserit düzeyleri ve LDL/HDL oranları belirlenmiştir.Çalışma grubunun serum HDL kolesterol, trigliserit düzeyleri kontrolgrubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek, serum LDLkolesterol düzeyi ve LDL/HDL oranlarının kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşüktü. Total kolesterol düzeylerinin ortalaması çalışmagrubunda kontrol grubuna göre daha düşük olmasına karşın, bu farklılıkistatistiksel olarak anlamlı değildi. Uzun süreli karbamazepin kullanımınınkolesterol düzeylerine olan etkisi nedeniyle ateroskleroz ve koroner kalphastalığının gelişme riskini azaltmaya katkıda bulunabileceği düşünülmüştür.Yapılacak uzun süreli ileriye dönük izlem çalışmaları bu konunun kesinbiçimde aydınlatılmasına yardımcı olacaktır.

Anahtar kelimeler: Karbamazepin, Lipit, Epilepsi, Kolesterol

Dicle Med J  2008;35 (2):128-133

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2008.02.

Volume 35, Number 2 (2008)