ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Relationship Between Fasting, Postprandial Glucose Levels and HbA1c in Patients with Type 1 Diabetes
Davut Akın, Timuçin Çil, Yekta Tüzün, Deniz Gökalp, Ramazan Danış

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D./ Diyarbakır

ABSTRACT

Several previous studies investigated the relationship between plasma glucose and HbA1c. We aimed to evaluate the relationship between HbA(1c) and fasting plasma glucose (FPG) and postprandial plasma glucose (PPG) levels in type 1 diabetic subjects 86 Type 1 diabetic patients admitted to our department were included. FPG, PPG and HbA1c values were recorded. Pearson’s correlation was used between FPG, PPG and HbA1c. The mean age was 26.8±8.4 years, and mean duration of diabetes was 6.9±4.2 years. The means of FPG, PPG, and HbA1c were 230±109 mg/dl, 299±123 mg/dl ve 9,8±2,8%, respectively. A HbA1c level < 7.0% was obtained in 13 (15.1%) patients. Pearson's correlation coefficient for HbA1c and FPG, and PPG 0.26 (p<0,05), and 0.46 (P<0.01), respectively. Correlation was higher in males. The correlation coefficient of patients with type 1 diabetes for HbA1c and PPG is lower than those of HbA1c and FPG. Therefore, we suggest that using PPG in diabetes management.

Key words: Relationship, Fasting Glucose, Postprandial Glucose, HbA1c

Tip 1 Diyabetli Hastalarda Açlık, Tokluk Kan Şekerleri ile HbA1c Arasındaki İlişki

ÖZET

Açlık ve tokluk kan şekerleriyle HbA1c ilişkisi birçok çalışmada araştırılmıştır. Bu çalışmada tip 1 diyabetli hastalarda açlık kan şekeri (AKŞ), tokluk kan şekeri (TKŞ) ve HbA1c arasındaki ilişkiyi araştırdık. Polikliniğimize başvuran tip 1 diyabetli 86 hasta çalışmaya alındı. Hastaların AKŞ, TKŞ ve HbA1c düzeylerine bakıldı. Değişkenler arasında Pearson korelasyonu uygulandı. Hastaların yaş ortalaması 26,8±8,4 yıl ve diyabet süreleri 6,9±4,2 yıl hesaplandı. Hastaların AKŞ, TKŞ ve HbA1c ortalamaları sırasıyla 230±109 mg/dl, 299±123 mg/dl ve 9,8±2,8% bulundu. 13 hastanın (%15,1) HbA1c değeri %7 değerinin altındaydı. AKŞ ve TKŞ değerlerinin HbA1c ile korelasyonu sırasıyla r=0,26 (p<0,05) ve r=0,46 (p<0,01) bulundu. Korelasyon kadın hastalarda daha düşüktü. Tip 1 diyabetli hastalarda AKŞ, TKŞ değerlerinin HbA1c ile korelasyonu incelediğinde HbA1c ile korelasyon oranının TKŞ’ne göre AKŞ ile daha düşük olduğu görülmektedir. Bu nedenle TKŞ değerleri de tip 1 diyabetlilerde takipte kullanılmalıdır.

Anahtar kelimeler: İlişki, Açlık Glikozu, Tokluk Glikozu, HbA1c

Dicle Med J  2008;35 (2):87-90

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2008.02.

Volume 35, Number 2 (2008)