ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Stoma Prolapsusu
Özgür Korkmaz, H. Gülşen Yılmaz, İbrahim H. Taçyıldız, Yılmaz Akgün

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. / Diyarbakır

ABSTRACT

The incidence of prolapse which is a late complication of stoma ranges between 0–25%. In this study the records of the patients who had been treated and followed up with the diagnosis of stoma prolapse between 1995 -2005 in the General Surgery Department of Dicle University Hospital were examined, retrospectively. There were 12 patients (5 men, 7 women) with a mean age of 51,6±15.01 years. The causes of stoma construction were malign diseases in 9 patients and benign diseases in 3 of them. The average time between construction of stoma and formation of prolapse was 10,9±6.84 month. The type of stoma was loop in 7 patient, end stoma in 4 patient and double bowel enterostomy in 1 patient. Of nine patients with stoma prolapse had been subjected chemotherapy. The overall rate of stomal prolapsus was 3,1% in this series. It was 10,8% in patients who had received chemoradiotherapy. Since stomal prolasus is a serious complication and its reconstruction needs general anesthesia great care should be shown when creatig a stoma.

Key words: Stoma Complications, Stoma Prolapse, Adult

Stoma Prolapsusu

ÖZET

Sıklıkla geç dönem stoma komplikasyonu olarak karşımıza çıkan prolapsusun, görülme sıklığı; genel olarak %0–25 arasında değişmektedir Bu çalışma ile 1995–2005 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi kliniğinde stoma prolapsusu nedeniyle takip ve tedavisi yapılan olguların dosya ve ameliyat bilgileri retrospektif olarak incelendi. Toplam 12 olgu da ( 5’i erkek, 7’si bayan) stoma prolapsusu tespit edildi.Ortalama yaş: 51,6±15.01 idi. Olguların dokuzunda malign, üçünde ise benign patolojiler nedeni ile stoma uygulanmıştı. Stoma prolapsus görülme zamanı ortalama 10,9±6.84 ay idi. Olguların yedisinde loop stoma, dördünde uç stoma, birinde ise çifte namlulu enterostomide prolapsus görüldü. Dokuz olguya kemoradyoterapi uygulanmıştı. Çalışmanın yapıldığı sürede uygulanan stomalar içinde stomal prolapsus insidansı %3,1 olarak tespit edildi. Kemoradyoterapi alan olgularda ise bu oran %10,8 idi. Stoma prolapsusu sıklıkla genel anestezi ile rekonstrüksiyon gerektiren bir komplikasyon olup, stoma uygulanırken azami özenin gösterilmesi gerekmektedir. Stoma prolapsusu nedenleri tam olarak ortaya konmamasına rağmen ciddi bakım ve kozmetik sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle etiyolojik faktörlerin ortaya konulması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Stoma Komplikasyonları, Stoma Prolapsusu, Erişkin

Dicle Med J  2008;35 (1):1-4

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2008.01.

Volume 35, Number 1 (2008)