ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Prevention of nosocomial infections in intensive care unit and nursing practices
Sevilay Yüceer, Sevil Güler Demir

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bö-lümü 06500 Beşevler / Ankara, Email: sevil.guler@gazi.edu.tr

ABSTRACT

Nosocomial infections which are considered as the primary indicator of the quality of care in hospitals, cause to prolong hospitalization at intensive care unit and hospital, increase morbidity, mortality, and the cost of treatment. Although only 5-10% of the patients are treated in the intensive care units, 20-25% of all nosocomial infections are seen in these units. Preventing nosocomial infections in intensive care units is a process started at the patient ac-ceptance to unit that requires an interdisciplinary team approach of intensive care staffs’ and Infec-tion Control Committee members.

Intensive care nurses who are in constant contact with patients have important responsibilities in pre-venting nosocomial infections. Intensive care nurs-es should be aware that the nosocomial infections can be prevented. They should have current knowledge about universal precautions related to prevention and control of infections, which are ac-cepted by the entire world and they reinforce this knowledge by practice and should provide the most effective care to patients.

In this article, nursing practices for prevention of nosocomial infections in intensive care units are discussed based on universal precautions.

Key words: Nosocomial infection, intensive care nurse, universal precautions

Yoğun bakım ünitesinde nozokomiyal enfeksiyonların önlenmesi ve hemşirelik uygulamaları

ÖZET

Hastanelerdeki bakım kalitesinin en önemli göster-gesi olarak kabul edilen nozokomiyal enfeksiyon-lar, hastanın yoğun bakımdaki ve hastanedeki ya-tış süresinin uzamasına, morbidite, mortalite ve te-davi maliyetinin artmasına neden olmaktadır. Has-taneye yatan hastaların sadece %5-10’u yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmesine karşın, tüm nozo-komiyal enfeksiyonların %20-25’i bu üniteler-de gelişmektedir. Yoğun bakım ünitelerinde nozo-komiyal enfeksiyonların önlenmesi hastanın ünite-ye kabulü ile birlikte başlayan bir süreç olup, yoğun bakım çalışanlarının Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile interdisipliner bir ekip anlayışı içinde çalışmasını gerektirmektedir.

Bu bağlamda 24 saat boyunca hasta ile birlikte olan yoğun bakım hemşirelerinin önemli sorumlu-lukları bulunmaktadır. Yoğun bakım hemşireleri nozokomiyal enfeksiyonların önlenebilir olduğunun bilincinde olmalı, enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili tüm dünyada kabul edilen üniver-sal önlemler konusunda güncel bilgilere sahip ol-malı, bu bilgileri uygulama ile pekiştirerek hastalara en etkili bakımı vermelidir.

Bu makalede, yoğun bakım ünitelerinde nozokomi-yal enfeksiyonların önlenmesine yönelik hemşirelik uygulamaları üniversal önlemler doğrultusunda ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal enfeksiyon, yo-ğun bakım hemşiresi, universal önlemler

Dicle Med J  2009;36 (3):226-232

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.03.

Volume 36, Number 3 (2009)