ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Gold standards for primary care of burn management
Fatih Zor, Nail Ersöz, Yalçın Külahçı, Emin Kapı, Mehmet Bozkurt

Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD ve Yanık Merkezi- Diyarbakır Email: drmbozkurt@yahoo.com

ABSTRACT

Every year, about 2.5 million people are affected from burns in the world. In our country there is no reliable database related to this subject. There are ongoing studies about the epidemiology of burns in Turkey. After burn injury had represent many various complications, such as myocardial infarction, cardiac deficiency, acute hypertension, endocarditis, thromboembolism, pulmonary edema, pneumonia, respiratuar failure, renal failure, gastric ulcus, ileus, sepsis, coagulopathy and anemia. Such complications can preventable or treatable. In this respect, preventive management in the first step burn treatment had very importantly in burn cases. Skin is a barrier which protects evaporative heat loss. In cases of acute burn, hypothermia occurs related to skin loss. For these cases, care must be taken to keep the patient warm. In addition fluid resuscitation is very important in these cases. Furthermore, the damaged tissues are highly susceptible to infection in burned patients. Burn care and rehabilitation includes challenging and complex procedures. Briefly, treatments of burn cases require a multidisciplinary and meticulous approach.

Key words: Burn, first step, treatment

Birinci basamak yanık tedavisinde altın standartlar

ÖZET

Dünyada her yıl 2.5 milyon insan yanıktan etkilenmektedir. Ülkemizde bu konuyla ilgili kesin bir veri tabanı bulunmamaktadır. Ancak son zamanlarda Türkiye’de yanık epidemiyolojisi ile ilgili sağlıklı istatistiksel veriler elde edilmeye çalısılmaktadır. Yanık yaralanması sonrasında miyokard infarktüsü, kalp yetmezliği, akut hipertansiyon, endokardit, tromboemboli, pulmoner ödem, pnömoni, solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği, gastrik ülser, ileus, sepsis, koagülopati, anemi gibi çok çesitli komplikasyonlar gözlenebilir. Bazı komplikasyonlar önlenebilir ya da tedavi edilebilir özelliktedir. Bu nedenle yanık olgularında ilk basamak tedavide alınacak tedbirlerin önemi oldukça büyüktür. Deri, vücut yüzeyinde olusan fark edilmeyen sıvı kaybını önleyen bir bariyerdir. Akut yanıklı olgularda, deri yüzeyi kaybına bağlı olarak ısı kaybı ortaya çıkar. Bu olgularda, vücut sıcaklığının korunmasına yönelik girisimler önem tasır. Ayrıca sıvı resusitasyonu oldukça önemlidir. Yanıklı olgularda bir diğer özellik, akut dönemde hasarlı dokuların enfeksiyona oldukça yatkın olmasıdır. Yanık bakımı ve tedavisi, oldukça zor ve kompleks prosedürler içerir. Bu bakımdan, yanık olgularının tedavisi titiz ve multidisipliner yaklasımlar gerektirmektedir.

Anahtar kelimeler: Yanık, birinci basamak, tedavi

Dicle Med J  2009;36 (3):219-225

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.03.

Volume 36, Number 3 (2009)