ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Factors that affecting mothers’ postnatal comfort
Gül Pınar, Nevin Doğan, Lale Algıer, Necibe Kaya, Filiz Çakmak

Baskent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemsirelik Bölümü, Ankara Email: gpinar@baskent.edu.tr

ABSTRACT

Aim: The comfort is defined as; “an expected result of a complex conformation of providing peace and help about individual’s needs in a physical, psycho-spiritual, social and environmental entity to overcome the problems”. The aim of this study was to determine the mother’s postnatal comfort and the affecting factors of it.

Materials and Methods: This is a sectional and descriptive study. The study was performed on the mothers (n=150) who applied to the delivery service of the Baskent University Ankara Hospital between the date of 30.07.2008 to 31.12.2008. A questionnaire was developed by the investigators to collect data and determine patients’ postnatal comfort scores.

Results: The mean age of women was 26.4±3.5 years, the majority of patients had an educational level of high school (68.7%) and were multipara (66.0%). It was determined that the mothers had problems and needed help with the fatigue, pain, in standing up, the adverse effect of anesthesia, personal and perineal hygiene that affect their postnatal comfort. The comfort score of the mothers who had spontaneous vaginal birth was higher than those of underwent cesarean delivery (p<0.05).

Conclusion: The mothers’ needs and expectations about themselves and their babies were generally supplied by midwifes and the nurses in the postnatal period. Opinion of the mothers about their comfort were influenced to a positive view and the comfort scores increased while the mothers’ satisfaction were augmented (p<0.05).

Keywords: Postnatal period, comfort score, midwife/ Nurse

Annelerin doğum sonu konforunu etkileyen faktörler

ÖZET

Amaç: Konfor kavramı; “bireyin gereksinimleri ile ilgili yardım, huzur sağlama ve sorunların üstesinden gelebilmeye iliskin fiziksel, psikolojik, sosyal ve çevresel bütünlük içerisinde kompleks yapıya sahip beklenen bir sonuç” olarak tanımlamaktadır. Bu çalısma, annelerin doğum sonu konforu ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla planlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalısma, kesitsel ve tanımlayıcı olarak planlanmıstır. Arastırmanın evrenini 30.07.2008 ve 31.12.2008 tarihleri arasında Baskent Üniversitesi Ankara Hastanesi Doğum Servisine basvuran anneler olusturmustur (n=150). Verilerin toplanmasında anket formu ve doğum sonu konfor ölçeği kullanılmıstır.

Bulgular: Annelerin yas ortalaması 26.4 ± 3.5 yıl olup, çoğunluğunu lise mezunu (%68.7) ve multipar (%66.0) kadınlar olusturmaktaydı. Annelerin doğum sonu dönemde halsizlik, ağrı, ayağa kalkmada güçlük, kisisel hijyenini yerine getirememe, bebek bakımına yönelik bilgi eksikliği ve deneyimsizlik gibi konularda sorun yasadıkları belirlendi. Normal doğum yapan annelerin konfor puanlarının sezaryen olanlara göre daha yüksek olduğu görüldü (p<0.05).

Sonuç: Annelerin doğum sonu dönemde kendisi ve bebeğiyle ilgili bakım gereksinimleri ve beklentileri ebe/hemsireler tarafından genel anlamda karsılandığı, annelerin memnuniyeti arttıkça konforlarına iliskin düsüncelerinin de olumlu yönde etkilendiği ve konfor ölçeğinden elde edilen puanın yükseldiği saptanmıstır (p<0.05).

Anahtar Kelimeler: Doğum sonu dönem, konfor ölçeği, ebe/hemşire

Dicle Med J  2009;36 (3):184-190

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.03.

Volume 36, Number 3 (2009)