ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Hemostatic abnormalities in liver cirrhosis
Kendal YALÇIN, Orhan AYYILDIZ

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Email:  kendaly@dicle.edu.tr

ABSTRACT

In this study, 44 patients with liver cirrhosis were investigated for hemostatic parameters. Patients with spontaneous bacterial peritonitis, hepatocellular carcinoma,hepatorenal syndrome and cholestatic liver diseases were excluded. Patients were classifi ed by Child-Pugh criterion and according to this 4 patients were in Class A, 20 in Class B and 20 in C. Regarding to these results, it was aimed to investigate the haematological disturbances in liver cirrhotic patients. In the result there was a correlation between activated partial thromboplastin time, serum iron, ferritin, transferrin, haptoglobin and Child-Pugh classifi cation. Besides there was no correlation between prothrombin time, factor 8 and 9, protein C and S, anti-thrombin 3, fi brinogen, fi brin degradation products, serum iron binding capacity, hemoglobin, leukocyte, mean corpuscular volume and Child-Pugh classifi cation. There were signifi cant difference, in terms of AST, ferritin, haptoglobulin, sex and presence of ascites between groups (p<0.05). In all groups there were abnormalities and dysfunctions in prothrombin time, fi brinogen, factor 8 and 9, serum iron, ferritin, transferrin, haptoglobin, protein C and S, anti-thrombin 3, hemoglobin and platelets, where there was no in activated partial thromboplastin time, fi brin degradation products, serum iron binding capacity, leucocytes and mean corpuscular volume (p>0.05). In the summary, we have found correlation between hemostatic abnormalities and disease activity and clinical prognosis in patients with liver cirrhosis which is important in the management of these patients. This is also important for identifi cation of liver transplant candidiates earlier.

Key words: Liver cirrhosis, hemostatic abnormalities, prognosis

Karaciger sirozunda hemostatik bozukluklar

ÖZET

Hemostatik bozukluklar, karaciger hastalıklarında sık görülebilmekte ve bazen ciddi sonuçlara yol açabilmektedir. Bu çalısmada protrombin zamanı, aktive parsiyel tromboplastin zamanı, fi brinojen, fi brin yıkım ürünleri, faktör 7, 8 ve 9, transferin, haptoglobin, protein C, protein S, antitrombin III ve diger bazı hematolojik parametrelerin karaciger hastalıgının düzeyi ile iliskisi arastırılmıstır. Bu sonuçlara baglı olarak karaciger sirozlu hastalarda hematolojik bozuklukların ve hemostatik mekanizmalardaki degisikliklerin incelenmesi amaçlanmıstır. Bu çalısmaya karaciger sirozu tanısı konan 44 hasta alındı. Hastaların 36’sı erkek, 8’i kadındı. Hastaların yas ortalaması 43.2 yıl (31-76) idi. Spontan bakteriyel peritonit, hepatoselüler karsinoma, hepatorenal sendrom ve kolestatik karaciger hastalıgı olan vakalar çalısmaya alınmadı. Hastalar 4’ü Child A, 20’si Child B, ve 20’si Child C olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Yas ortalaması A grubunda 39, B’de 54, C’de ise 45 yıl idi (p>0.05). Hastaların 40’ında (%90) HBV, 2’sinde HBV+HDV (%5) , 2’sinde ise (%5) alkole baglı karaciger sirozu mevcuttu. Gruplar arasında AST, ferritin, haptoglobulin, cinsiyet ve asit varlıgı bakımından anlamlı fark mevcuttu (p<0.05). aPTZ, serum demiri ve transferin B ve C gruplarında benzerken, bu gruplar ile A grubu arasında anlamlı olmayan fark vardı (p>0.05). Gruplar arasında protrombin zamanı, faktör 7, 8 ve 9, protein C ve S, antitrombin III, fi brinojen, fi brin yıkım ürünleri, serum demir baglama kapasitesi, hemoglobin, platelet, lökosit ve ortalama korpüsküler volüm bakımından fark bulunmadı (p>0.05). Sonuç olarak, karaciger sirozu olan hastalarda hemostatik bozukluklar ile hastalıgın aktivitesi ve klinik seyir arasında iliski oldugu ve bu durumun hastalıgın takip ve tedavisinde önemli oldugu söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Karaciger sirozu, hemostatik bozukluklar, prognoz

Dicle Med J  2009;36 (2):127-133

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.02

 

 

Volume 36, Number 2 (2009)