ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The relationship between iron defi ciency anemia and gestational status in women
Özgür ERDEM, Gamze ERTEN BUCAKTEPE, Ismail Hamdi KARA

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimligi Anabilim Dalı, DIYARBAKIR Email: dr.oerdem@hotmail.com

ABSTRACT

In this study, we aimed to investigate the relationship between iron defi ciency anemia and gestational status (gravida, parity, abortus and living child) in women.Data of female patients who referring to Family Practice Department of Dicle University Medical Faculty in two months period (September, October 2007) was surveyed retrospectively. Hemoglobin, hematocryte, iron, binding capacity of iron in serum, age, gravidity, parity and abortion of patients were recorded. Whose transferring saturation index below 20 percent and hematocryte below 35 percent were considered as anemia. Of 65 patients taken part into the study, 23.1% were anemic and 76.9% were normal. Anemia was detected 26.7% of the patients whose gravidities were $3, while among patients, having gravidities >3, anemic patients were 73.3%. These ratios were 68% and 32% respectively, between no anemic patients (p=0.037). In this study, iron defi ciency anemia has been detected more frequently by increasing gravidity and parity among women. Therefore in order to prevent anemia in women, effective family planning methods have to be used; ladies must be informed and heedful about iron defi ciency anemia and iron defi ciency monitoring as well as iron supplement therapy must be performed not only during pregnancy.

Keywords: Iron defi ciency anemia, gravidity, parity

Aile hekimligi poliklinigine basvuran kadınlarda demir eksikligi anemisi ve gestasyon öyküsü ilişkisi

ÖZET

Bu çalısmada kadınlarda demir eksikligi anemisinin, gestasyon öyküsü (gravida, parite, abortus ve yasayan çocuk sayısı) ile iliskisinin incelenmesi amaçlandı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimligi AD’na iki aylık (Eylül-Ekim 2007) dönemde basvuran kadın hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların hematokrit, hemoglobin, demir, serum demir baglama kapasitesi, yas, gebelik sayısı (gravida), dogum sayısı (parite) ve düsük sayısı (abortus) kaydedildi. Transferin saturasyon indeksi %20’nin altında olanlar ile hematokriti %35’in altında olanlar anemi olarak degerlendirildi. Çalısmaya alınan hastaların %23,1’inde anemi tespit edildi. %76,9’u normal olarak degerlendirildi. Anemi; gravidası $ 3 olanlarda %26.7 iken, >3 olanlarda %73.3 oranında idi. Anemi saptanmayanlarda; gravida $ 3 olanlar %68 olup, >3 olanlar ise %32 oranında idi (p=0.037). Bu çalısmada gravida ve paritesi yüksek olan kadınlarda demir eksikligi anemisinin arttıgı saptanmıstır. Dolayısıyla kadınlarda anemiyi önlemek amacı ile etkili aile planlaması yöntemleri kullanılmalıdır. Kadınlar bu konuda uyarılmalı ve gebelik dısında da demir destegi saglanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Demir eksikligi anemisi, gravida, parite

Dicle Med J  2009;36 (2):123-126

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.02.

Volume 36, Number 2 (2009)