ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The relationship of sensorineural hearing loss with age, disease duration and
Ramazan GÜN

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Bogaz Anabilim Dalı / Diyarbakır Email: drgunkbb@yahoo.com

ABSTRACT

Previous investigations about the possiblee relationship between chronic supurative otitis media (CSOM) and senrorineural hearing loss (SNHL) have contradictory results and conclusions. A retropective study designed to evaluate SNHL at 1000 Hz and 6000 Hz frequncies related to CSOM and its association with age , disease duration and cholesteatoma. Charts of 124 patients with unilateral CSOM undergoing ear surgery from January 2003 to August 2008 reviewed. Inclusion criteria were no history of head trauma, meningitis, post-traumatic tympanic membran perforation, acoustic trauma, posible labyrintine fi stula and using systemic drugs have possible cause to SNHL. Audiograms, ages and disease durations obtained from these charts were analyzed. SNHL occurred in 12 patients. There were not signifi cant relation between age, disease duration, existence of cholesteatoma and SNHL at 1000Hz and 6000 Hz frequencies in the patients. We conclude that CSOM may cause SNHL, but in vast majority of patients this loss is not clinicaly signifi cant.

Key Words: Cholesteatoma, Chronic supurative otitis media, sesorineural hearing loss.

Kronik süpüratif otitis mediyada yas, hastalık süresi ve kolesteatom varlığının sensorinöral isitme kaybı ile ilişkisi

ÖZET

Kronik süpüratif otitis media (KSOM) ile sensorinöral istme kaybı (SNIK) arasındaki iliskiyi arastıran çalısmalarda farklı sonuçlara ulasılmıstır. KSOM’da 1000 ve 6000 HZ’deki SNIK’nın yas, kolesteatom varlıgı ve hastalık süresi ile olan iliskisini arastırmak amacı ile prospektif bir çalısma yapıldı. Ocak 2003 ile Agustos 2008 tarihleri arasında KSOM nedeni ile kulak cerrahisi geçirmis tek tarafl ı KSOM’u olan 124 hasta dosyası incelendi. Hikayelerinde kafa travması, menejit, post-travmatik zar perforasyonu, akustik travma,olası labirint fi stülü ve SNIK’e yol açabilecek ilaç kullanımı olmayan hastalar alındı. Odyogram, yas ve hastalok süreleri dosyalarından elde edilerek analiz edildi. Oniki hastada SNIK görüldü. Bu hastalarda 1000 ve 6000Hz’deki SNIK ile yas, kolesteatom varlıgı ve hastalık süresi arasında belirgin anlamlı bir iliski saptanmadı. KSOM’nın SNIK’a yol açabilecegi ancak hastaların çogunda bunun klinik olarak belirgin olmadıgı, daha genis çalısmalar ile daha anlamlı sonuçlara ulasılabilecegi sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Kolesteatoma, Kronik süpüratif otitis media, sensorinöral işitme kaybı.

Dicle Med J  2009;36 (2):117-122

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.02.

Volume 36, Number 2 (2009)