ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The effect of urinary system ultrasound on patient satisfaction in urology outpatient practice
Haluk SÖYLEMEZ, Mustafa KOPLAY, M. Erdal SAK, A. Kürsat CINGU

Ergani Devlet Hastanesi,Üroloji,Diyarbakır Email:drhaluks@yahoo.com

ABSTRACT

In some state hospitals available imaging modalities are only X-ray and ultrasonography (USG) for urology practice. Our aim was to determine the satisfactory effects of urinary system USG in urology outpatients. We prepared a questionnaire to evaluate the satisfaction levels of the patients that admitted to our clinic with fl ank pain. Patients fi lled the questionnaire after their physical examination and treatment completed. 160 patients admitted to our clinic between January 2008 and May 2008 were enrolled in this study. We apply urine analysis and urinary system X- ray to 80 of them (Group I). Additionally urinary system USG performed to the other 80 patients (Group II) besides other laboratory workup. Two groups had similar sociodemographic characteristics (p>0.05). Responses to questions about the attitudes of the doctors and the nurses were not different between two groups (p>0.05). But patients’ confi dence about the diagnosis and the treatment were found to be different between two groups (p<0.05). In conclusion, patients’ satisfaction is an important parameter for evaluation of the quality of health services. According to our results, USG increases the patient’s satisfaction in urology practice. Physicians should consider patients’ demands together with their clinical experience if they appropriate for medical ethics.

Keywords: Patient satisfaction, ultrasonography, urology practice, direct X-ray

Üroloji poliklinik hastalarında üriner sistem ultrasonografi sinin hasta memnuniyeti üzerine etkisi

ÖZET

Bazı Devlet hastanelerinde üroloji pratiginde tanıya yardımcı radyolojik tetkikler olarak yalnızca direkt röntgen grafi leri ve ultrasonografi (USG) yapılabilmektedir. Üroloji poliklinigine basvuran hastalarda yaptırılan USG’nin hasta memnuniyeti üzerine etkisini görmeyi amaçladık. Üroloji poliklinigine yan agrısı ile basvuran hastalara, tedavisi düzenlendikten sonra, memnuniyetlerini sorgulayan bir anket uygulandı. Ocak 2008- Mayıs 2008 tarihleri arasında poliklinigimize gelen hastalardan 160’ı çalısmaya alındı. Hastalar iki gruba ayrıldı; birinci grup (n=80) hastaya tetkik olarak tam idrar tahlili ve direkt üriner sistem grafi si; ikinci grup (n=80) hastaya ise bu tetkiklere ek olarak üriner sistem USG’si uygulandı. Çalısmamızda iki grup arasında sosyodemografi k özellikleri bakımından fark yoktu (p>0.05). Iki grup arasında, doktor ve hemsirenin hasta ile iliskisi hakkında yüksek oranda memnuniyet bildirme bakımında anlamlı fark yoktu (p>0.05), ancak tedavi ve tanıya güven duyma açısından iki grup arasında anlamlı fark gözlendi (p<0.05). Sonuç olarak, hasta memnuniyeti, saglık hizmeti kalitesini ölçmede önemli göstergelerden biridir. Sonuçlarımıza göre üroloji pratiginde USG kullanımı hastaların memnuniyetini artırmaktadır. Üroloji pratiginde tıp etigi çerçevesinde hastaların istekleri göz önüne alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hasta memnuniyeti, ultrasonografi , üroloji pratigi, direkt grafi

Dicle Med J  2009;36 (2):110-116

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.02.

Volume 36, Number 2 (2009)