ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The effectiveness of the hot water baths on the wound healing after excision of sacrococcygeal pilonidal sinus
H. Murat ÇAYCI, Hıdır SARI, Yasar BOZKURT, Salim BILICI, Murat KAPAN

Güneydogu Tıp Merkezi Genel Cerrahi, Diyarbakır. Email:hmurat.cayci@mynet.com

ABSTRACT

The aim of this study was to compare hot water baths with “dressing a wound with povidin-iodin” at wound healing after primer excision of sacrococciygeal pilonidal sinus (SPS). Thirty six patients with SPS are randomly treated prospective by primary excision and marsupialization. During postoperative period, 18 patients (Group 1) are followed with hot-water and other 18 patients (Group 2) with povidine-iodine dressing. Healing periods (length, wideness and deepness), complications, recurrence and wound closure times between the two groups analyzed. Average patient ages are 25.5(15-45) in group 1 and 22.6(16-37) in group 2. On the postoperative fi rst day, mean wound lengths are 3.85 cm and 3.68 cm, mean wound broadness are 1.77 cm and 1.5 cm and mean wound deepness are 1.47 cm and 1.37 cm in order for fi rst and second groups. Wound closure times are 38.7 (27-59) and 40.8 (23-62) days for fi rst and second groups. There is no signifi cant difference between the two groups (p>0.05). In conclusion, hot water baths may be a alternative treatment method contributing positively to wound healing.

Key words: Pilonidal sinus, hot water baths, povidon-iodin wound dress

Sakrokoksigeal pilonidal sinus eksizyonu sonrası yara iyilesmesinde sıcak su banyosunun etkinliği

ÖZET

Bu çalısmada sakrokoksigeal pilonidal sinüsler (SPS)’de primer eksizyon ve marsupializasyon sonrası yara iyilesmesinde sıcak su oturma banyosu ve povidiniodin pansumanının etkinliginin karsılastırılması amaçlandı. SPS nedeni basvuran 36 hastaya primer eksizyon ve marsupiyalizasyon yapıldı ve postoperatif dönemde randomize prospektif olarak 18 hastaya günde iki kez sıcaksu oturma banyosu (Grup 1), diger 18 hastaya (Grup 2) iki günde bir povidon-iodinle pansuman yapıldı. Gruplar arasında yara iyilesme hızları (uzunluk, genislik, derinlik), komplikasyon, nüks ve kapanma süreleri karsılastırıldı. Ortalama hasta yasları; Grup 1’de 25.5 (15-45) ve Grup 2’de 22.6 (16-37) idi. Postoperatif 1. gün; Grup 1’in ortalama yara uzunlugu 3.85 cm, ortalama yara genisligi 1.77 cm, ortalama yara derinligi 1.47 cm iken, Grup 2’de sırasıyla 3.68 cm, 1.5 cm ve 1.37 cm’di. Ortalama yara kapanma süreleri, Grup 1’de 38.7 (27-59) gün, Grup 2’de 40.8 (23-62) gündü. Degerlendirmede gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (P>0.05). Sıcak su oturma banyosu her ne kadar istatiksel olarak anlamlı bir fark görülmemis olsada yara iyilesmesinde olumlu yönde etkileyen, pratik alternatif bir tedavi yöntemi olabilir.

Anahtar kelimeler: Pilonidal sinüs, sıcak su oturma banyosu, povidon-iodinle Pansuman

Dicle Med J  2009;36 (2):104-109

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.02.

Volume 36, Number 2 (2009)