ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Clinical and laboratory characteristics of women with uterine leiomiyoma
Özgür ÖZKUL, M. Erdal SAK, Filiz ÖZKUL, Melike TUNÇ KILIÇKAP, Ahmet YALINKAYA

Kurtalan Devlet Hastanesi, Kadın Dogum Klinigi- Kurtalan/Siirt Email: ozgurozkulmd@hotmail.com

ABSTRACT

The aim of this study was to compare clinical and laboratory fi ndings of women with or without uterine leiomyoma.Study group consisted of 82 women with uterine leiomyoma and the control group comprised 42 healthy women. Women’s age, gravity, parity, blood groups, pattern of menstrual cycles, complaints at presentation, fertility, ultrasonographical fi ndings, surgical operations and thyroid function tests were evaluated. There were no signifi cant differences in blood group distribution, gravity, parity and thyroid function test results between the patients and the control subjects (P>0.05). A signifi cant difference was found in the complaints at presentation between two groups (P<0.001). Mentrual cycles irregularity was more frequently found in the patients compared with the controls (57.3% vs. 42.9%, respectively, P=0.009). Although no infertile woman was found in the control group, 8.5% of patients were found to have infertility. The sensitivity of ultrasonography was found to be 97.6%. Except for the existence of higher infertility rate and the menstrual cycles irregularities, no signifi cant difference was found in the clinical and laboratory fi ndings between women with or without uterine leiomyoma. Therefore, physical examination and imaging methods are remained as the most important diagnostic tools for uterine leiomyoma.

Key words: Clinical and laboratory characteristics, uterine leiomyoma, thyroid Functions

Uterin leiomiyomlu kadınlarda klinik ve laboratuar özellikler

ÖZET

Bu çalısmada uterin leiomiyomu olan ve olmayan kadınlarda klinik ve laboratuar bulgularının karsılastırılması amaçlandı. Leiomiyoma’lı 82 hasta çalısma grubunu, leiomiyoması olmayan 42 saglıklı kadın kontrol grubunu olusturdu. Olguların yas, gravida, parite, kan grupları, menstrüel siklus düzeni, basvuru yakınmaları, fertilite durumları, ultrasonografi k bulguları, yapılan cerrahi operasyonlar ve tiroid fonksiyon testleri incelendi. Hasta grubu ile kontrol grubu arasında kan grupları dagılımı, parite ve tiroid hormon test sonuçları bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (P>0.05). Hasta ve kontrol grubu arasında klinige basvuru sikayetleri bakımından ise istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.001). Menstrüel düzensizlige hasta grubunda kontrollerden daha yüksek oranda rastlandı (sırasıyla, %57.3 ve %42.9, P=0.009). Kontrol grubunda infertil hastaya rastlanmazken, uterin leiomiyomlu grupta %8.5 oranında infertiliteye rastlandı. Ultrasonografi nin leiomiyom tanısındaki duyarlılıgı %97.6 olarak bulundu. Uterin leiomiyomlu hastalarda daha sık infertilite ve menstrüel düzensizlige rastlanması dısında klinik ve laboratuar özellikleri bakımından farklılık görülmediginden, fi zik muayene ve görüntüleme yöntemleri tanıda en önemli araçlar olarak görülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Uterin leiomiyom, klinik ve laboratuar özellikler, tiroid fonksiyonları

Dicle Med J  2009;36 (2):98-103

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.02.

Volume 36, Number 2 (2009)