ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Nosocomial urinary tract infections and resistance profi le to antibiotics
Hasan NAZ, Figen Çaglan ÇEVIK, Nevil AYKIN

Eskisehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinigi, ESKISEHIR Email: hasannaz73@mynet.com

ABSTRACT

The aim of this study is to investigate the risk factors, laboratuary results, distrubition of pathogens and sensitivity to antibiotics in patients with hospital acquired urinary tract infections (HAUTI). 161 HAUTI patients were diagnosed. The most common predisposing factors were identifi ed as long term hospitalization, urinary catheterization, hospitalization at intensive care unit and neurologic diseases. The most commom pathogens isolated were Escherichia coli 33 (29.5 %), Pseudomonas spp. 32 (28.6 %) and Klebsiella spp. 12 (10.7 %). The lowest rates of resistance in E.coli, Pseudomonas spp. and Klebsiella spp. were observed to amikacin (respectively 3 %, 9 %, 8 %), to imipenem (9 %, 41 %, 8 %), to piperacilin/tazobactam (PIP/TAZ) (24 %, 47 %, 17 %) and to ciprofl oxasin (52 %, 69 %, 25 %). Mortality was detected in 31(19%) of 161 patients diagnosed with HAUTI. As a result, high rate resistance was found in bacterial microorganism, especially in Pseudomonas spp.

Key words; antibiotic sensitivity, hospital acquired infection, urinary tract infection

Hastane kökenli üriner sistem infeksiyonları ve antibiyotik direnç profili

ÖZET

Hastane kökenli üriner sistem infeksiyonu (HKÜSI) en sık görülen hastane kökenli infeksiyon (HKI)’dur. Hastane kökenli üriner sistem infeksiyonu (HKÜSI) tanısı ile izlenen hastalarda risk faktörleri, laboratuvar bulguları, etkenlerin dagılımı ve antibiyotik duyarlılıklarının incelenmesi amaçlanmıstır. Çalısma periyodunda 161 HKÜSI olgusu tesbit edilmistir. Hastanede uzun yatıs, üriner kateter, cerrahi girisim, yogun bakımda yatıs ve nörolojik hastalık en sık predispozan faktörler olarak tesbit edilmistir. HKÜSI’da en sık izole edilen etkenler Escherichia coli 33 (% 29.5), Pseudomonas spp. 32 (% 28.6) ve Klebsiella spp. 12 (% 10.7) olarak saptanmıstır. Çalısmamızda E.coli, Pseudomonas spp. ve Klebsiella spp. suslarına en düsük direnç amikasin (sırasıyle % 3, % 9, % 8), imipenem (% 9, % 41, % 8), piperasilin/ tazobaktam (PIP/TAZ) (% 24, % 47, % 17) ve siprofl oksasinde (52 %, 69 %, 25 %) gözlenmistir. HKÜSI tanısı ile izlenen 161 hastanın 31 (% 19)’inde mortalite saptandı. Sonuç olarak Basta Pseudomonas spp olmak üzere bakteriyel etken mikroorganizmalarda yüksek oranda direnç saptanmıstır.

Anahtar kelimeler: antibiyotik duyarlılıgı, hastane kökenli infeksiyon, üriner sistem İnfeksiyonu

Dicle Med J  2009;36 (2):85-90

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.02.

Volume 36, Number 2 (2009)