ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Retrospective analysis of kidney transplanted patients
Tamer Sagıroglu, Mehmet Yıldırım, Burhan Meydan, Mehmet Çobanoglu

Kartal Dr. Lütfü Kırdar Egitim Arastırma Hastanesi, Organ Nakli Merkezi ISTANBUL Email: tamersagiroglu@gmail.com

ABSTRACT

Kidney transplantation has become one of the best treatment methods for signifi cantly improving the quality of life for patients suffering from kidney disease. This study aimed to provide a retrospective evaluation of kidney transplantation cases between the years 2004 and 2007. Initially, the following data was collected: number of annual cases, age, gender, hepatitis serology, hypertension, and cardiovascular illness, number of cadaver and living donors, kinship, and duration of hospital stay, post-operational complications, mortality and graft loss. 39% of the patients were female whilst 61% were male. 3.8% of the patients were positive for hepatitis serology. 28.8% of the patients were hypertensive. 61% of the patients received their kidneys from live donors. 60.6% of the live donors were the mothers of the patients and 18.2% were the fathers. The average length of hospital stay was 48 days. 21.4% of the patients were identifi ed as having developed major complications including sepsis, heart failure, pulmonary emboli, respiratory insuffi ciency and rejection. 5.4% of the patients developing major complications ended with mortality and 1.8% with graft loss. Even though the total number of annual cases is constantly rising, we think that this fi gure is much lower that it should be considering the number of patients dependent on dialysis machines. Kidney transplantation is the most appropriate treatment in terms of cost-effectiveness and thus increasing the ratio of kidney transplantations would be benefi cial to both the patient’s health and to the national economy.

Key words: kidney transplantation, post-operational complications, mortality.

Ruhsal bozuklukların psikobiyolojisinde nitrik oksit

ÖZET

Böbrek transplantasyonu, son dönem böbrek yetersizligi hastalarının yasam kalitesinde önemli olumlu degisiklikler saglayan en seçkin tedavi yöntemidir. Çalısmamızda 2004–2007 yılları arasında yapılan böbrek transplantasyonu olgularımızı retrospektif degerlendirmeyi amaçladık. Yıllık olgu sayımız, yas, cinsiyet, hepatit serolojisi, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık, kadavra ve canlı donör sayılarımız, akrabalık durumu, hastanede yatıs süresi, postoperatif komplikasyonlar, mortalite ve greft kaybı oranı belirlendi. Hastaların %39’u kadın ve %61’i erkekti. Hastalarımızın %3,8’inde hepatit serolojisi pozitifti. Hastalarımızın %28.8’i hipertansifti. Hastalarımızın %61’ine canlıdan nakil yapıldı. Canlı vericilerin %60.6’sı hastanın annesi, %18.2’si babasıydı. Ortalama yatıs süresi 48 gündü. Hastalarımızın %21.4’ünde sepsis, kalp yetersizligi, akciger embolisi, solunum yetersizligi ve rejeksiyon dahil majör komplikasyon tespit edildi. Majör komplikasyon gelisen hastaların %5.4’ü mortaliteyle, %1.8’i greft kaybıyla sonuçlandı. Yıllık toplam olgu sayımız sürekli artmakla birlikte, hastanemizdeki diyalize bagımlı hasta sayısı dikkate alındıgında hala gerekenin çok altında oldugunu düsünmekteyiz. Etkinlik-maliyet açısından en uygun tedavi olan böbrek transplantasyonunun arttırılması hasta saglıgı ve ülke ekonomisi açısından yararlı olacaktır.

Anahtar kelimeler: böbrek transplantasyonu, postoperatif komplikasyonlar, Mortalite

Dicle Med J  2009;36 (2):75-79

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.02.

Volume 36, Number 2 (2009)