ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - A Case of Juvenile Ankylosing Spondylitis associated with Familial Mediterranean Fever
Deniz Özalp, Özge Yılmaz, Ayhan Söğüt, Hasan Yüksel

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Manisa- Türkiye Email: oyilmaz_76@hotmail.com

ABSTRACT

An eight year old male who was detected to have ho­mozygous M694V mutation in the examinations for recur­rent abdominal pain and familial history of Familial Medi­terranean Fever (FMF) and who was then diagnosed with Juvenile Ankylosing Spondilitis (JAS) upon examination for hip joint pain was presented. This case was presented to emphasize the importance of high suspicion for JAS in FMF cases with atypical joint findings.

Key words: Arthritis, Familial Mediterranean Fever, Juve­nile Ankylosing Spondilitis.

Ailevi Akdeniz Ateşi ile birliktelik gösteren Juvenil Ankilozan Spondilitli bir olgu

ÖZET

Yineleyen karın ağrıları ve ailede Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) öyküsü olması nedeniyle yapılan tetkiklerde M694V homozigot mutasyonu saptanan; kalça eklem ağrısına yö­nelik yapılan tetkiklerde Juvenil Ankilozan Spondilit (JAS) tanısı alan 8 yaşında olgu sunuldu. Bu olgu, atipik eklem bulguları ile başvuran AAA’lı çocuklarda, JAS açısından şüphe edilmesini vurgulamak üzere sunuldu.

Anahtar kelimeler: Artrit, Ailesel Akdeniz Ateşi, Juvenil Ankilozan Spondilit.

Dicle Med J  2010;37 (4):397-400

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.04.

Volume 37, Number 4 (2010)