ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Use of ureterorenoscope for double-j removal in pediatric patients
Bülent Altunoluk, Haluk Söylemez, Vedat Bakan Bakan, Mehmet Davutoğlu Davutoğlu, Erkan Efe, Sefa Resim

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji AD, K.Maraş, Türkiye Email: drbulenta@yahoo.com

ABSTRACT

Objectives: Double-J ureteral stent placement is a common procedure in urologic practice. The standard method for retrieval of ureteral stents is the cystoscopic technique. In this study, we evaluated the feasibility and efficacy of ureteroscopic removal of double-j stents in children.

Materials and methods: All double-j stents were removed with semi-rigid ureterorenoscopy under general anesthesia in 27 patients. Patients were assessed in terms of age, sex and complications.

Results: The mean patient age was 8.7 years (range 3-14 years). There were 17 boys and 10 girls (M/F: 1.7). The mean stent removal time was 3.3 weeks (range 2-8 weeks). All stents were successfully retrieved without complication and all children were discharged on the same day after the procedure.

Conclusion: Ureterorenoscopic removal of double-j stent is effective, safe and tolerable in pediatric patients. Despite progress in the endourology, removal of the double-j stent using ureterorenoscopy should be considered as an option, especially, in the clinics which have inadequate instruments for children.

Key words: Double-J, pediatric patients, removal, effectiveness

Çocuk hastalarda double-j çıkarmak için üreterorenoskop kullanımı

ÖZET

Amaç: Double-j üreteral stent takılması, üroloji pratiğinde yaygın bir uygulamadır. Üreteral stentlerin çıkartılmasında standart metod sistoskopik tekniktir. Çocuklarda double-j stentlerin üreteroskopik çıkartılmasının etkinliğini ve kullanılabilirliğini araştırdık.

Gereç ve yöntem: Double-j stentler 27 hastada genel anestezi altında semirijit üreterorenoskopi ile çıkarıldı. Hastalar yaş, cinsiyet ve komplikasyonlar açısından değerlendirildi.

Bulgular: Yaş ortalaması 8.7 (3-14 yıl arası) yıldı. Çocukların 17’si erkek ve 10’u kız idi (E/K:1.7). Stentin kalma süresi ortalama 3.3 (2-8 hafta arası) haftaydı. Bütün stentler komplikasyonsuz olarak başarılı bir şekilde çıkartıldı ve çocukların hepsi aynı gün taburcu edildi.

Sonuç: Double-j stentlerin üreteroskopik çıkartılması çocuk hastalarda etkili, güvenli ve tolere edilebilirdir. Endoürolojideki ilerlemelere rağmen, özellikle çocuklara yönelik yetersiz enstrümanı olan kliniklerde, üreterorenoskopi ile double-j stentlerin çıkarılması bir seçenek olarak gözönünde bulundurulmalıdır.

Anahtar kelimeler: Double-J, çocuk hastalar, çıkarma, etkinlik

Dicle Med J  2010;37 (4):382-384

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.04.

Volume 37, Number 4 (2010)