ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Transient hyperammonemia of newborn
Suksham Jain, Deepak Chawla

Department of Pediatrics Government Medical College & Hospital, Chandigarh- India Email:dr.sukshamj@gmail.com

ABSTRACT

Transient hyperammonemia of neonate (THAN) presents within first few days of postnatal life in form of severe hy­perammonemia, a comatose state, absence of abnormal organic aciduria, normal activity of urea cycle enzymes and usually, completes recovery. In contrast to some of the hereditary disorders of the urea cycle, no specific structural changes could be found in THAN in liver.

We herein reported a neonate with THAN presented with episode of a generalized clonic seizure of 10-15 secondds duration followed by respiratory failure needing mechani­cal ventilation.

Key words: Child, neonate, transient hyperammonemia, diagnosis

Yenidoğanın geçici hiperamonyemisi

ÖZET

Yenidoğanın geçici hiperamonyemisi (YDGH) doğum sonrası ilk birkaç günde ağır hiperamonyemi, koma, or­ganic asidüriinin bulunmayışı ve genellikle tam iyileşme ile karakterizedir. Bazı üre siklüs defekti kalıtsal hastalık­larının aksine karaciğerde spesififk bir yapısal değişiklik saptanamaz.

Bu çalışmada 10-15 sn süreli yaygın klonik konvülziyonlar ve takip eden mekanik ventilasyon gerektirecek düzeyde solunum yetmezliği ile belirti veren, sonrasında tam iyileş­me gösteren bir YDGH olgusu sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Çocuk, yenidoğan, geçici hiperamon­yemi, tanı

Dicle Med J  2010;37 (3):305-306

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.03.

Volume 37, Number 3 (2010)