ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Complicated diaphragmatic cyst hydatic having difficulty in diagnosis: two cases
Fatih Meteroğlu, A. Feridun Işık, Levent Elbeyli

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep, Email: drfatihmeteroglu@hotmail.com

ABSTRACT

Isolated or metastatic diaphragmatic hydatic cysts preva­lence is 1%. We presented two complicated hydatic cysts located in diaphragm for their rare location and difficul­ties experienced in diagnosis. A woman aged 65 and a managed 17 was operated for complicated diaphragmatic hydatic cyst in our clinic. The cases evaluated according to the location of the lesion, the diagnosis and treatment techniques. The diaphragmatic hydatic cysts have an important place among intrathoracic extrapulmonary lo­cated hydatic cysts because of their rare prevalence and diagnosis difficulties.

Key words: Diaphragm, hydatic cyst, perforation.

Tanı zorluğu yaşanan komplike diyafragmatik hidatik kist: iki olgu

ÖZET

İzole ya da diğer organ tutulumları ile beraber olan di­yafragma hidatik kistlerinin görülme sıklığı %1’lik oranla oldukça nadirdir. Diyafragmada yerleşmiş olan komplike hidatik kistli iki olgumuzu yerleşim yerinin nadir görülme­si ve tanıda yaşanılan zorluklar nedeniyle sunduk. Klini­ğimizde 65 yaşında bayan ve 17 yaşındaki erkek hasta komplike diyafragmatik hidatik kist nedeniyle opere edildi. Olgular, lezyon yerleşim yeri, tanı ve tedavi yöntemle­ri açısından değerlendirildi. İntratorasik ekstrapulmoner yerleşimli hidatik kistler içinde diyafragma hidatik kistleri daha nadir görülmeleri ve tanılarının zorluğu nedeniyle ayrı bir yer tutarlar.

Anahtar kelimeler: Diyafragma, hidatik kist, perforas­yon.

Dicle Med J  2010;37 (3):294-296

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.03.

Volume 37, Number 3 (2010)