ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Impact of metabolic syndrome on ST segment resolution after thrombolytic therapy for acute myocardial infarction
Ayşe Saatçı Yaşar, Nurcan Başar, Ahmet Kasapkara, İsa Öner Yüksel, Göktürk İpek, Mehmet Bilge

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye Email: drasaatciyasar@yahoo.com

ABSTRACT

Objectives : It has been shown that metabolic syndrome is associated with poor short-term outcome and poor long-term survival in patients with acute myocardial in­farction. We aimed to investigate the effect of metabolic syndrome on ST segment resolution in patients received thrombolytic therapy for acute myocardial infarction.

Materials and methods: We retrospectively analyzed 161 patients, who were admitted to our clinics with acute ST-elevated-myocardial infarction and received throm­bolytic therapy within 12 hours of chest pain. Metabolic syndrome was diagnosed according to National Choles­terol Education Program Adult Treatment Panel III criteria. Resolution of ST segment elevation was assessed on the baseline and 90-minute electrocardiograms. ST segment resolution ≥70% was defined as complete resolution.

Results: Metabolic syndrome was found in 56.5% of patients. The proportion of patients with metabolic syn­drome who achieved complete ST segment resolution after thrombolysis was significantly lower than that of pa­tients without metabolic syndrome (32.9% versus 58.6%, p=0.001). On multivariate analysis metabolic syndrome was the only independent predictor of ST segment resolu­tion (p=0.01, Odds ratio=2.543, %95 CI:1.248-5.179)

Conclusion: The patients with metabolic syndrome had lower rates of complete ST segment resolution after thrombolytic therapy for acute myocardial infarction. This finding may contribute to the higher morbidity and mortal­ity of patients with metabolic syndrome.

Key words: Metabolic syndrome, acute myocardial in­farction, ST segment resolution

Akut miyokard infarktüslü hastalarda trombolitik tedavi sonrası ST segment gerilemesi üzerine metabolik sendromun etkisi

ÖZET

Amaç: Akut miyokard infarktüslü hastalarda, metabolik sendromun kısa dönem sonuçları ve uzun dönem sağ­kalım üzerine olumsuz etkileri gösterilmiştir. Çalışmamız­daki amacımız akut miyokard infarktüsü nedeni ile trom­bolitik alan hastalarda metabolik sendromun ST segment gerilemesi üzerine etkisini incelemektir.

Gereç ve yöntemler: Akut miyokard infarktüsü ile başvu­ran ve göğüs ağrısının ilk 12 saati içinde trombolitik teda­vi alan 161 hasta retrospektif olarak incelendi. Metabolik sendrom tanısı Ulusal Kolesterol Eğitim Programı Üçüncü Erişkin Tedavi Paneli kılavuzuna göre konuldu. Tromboli­tik tedavi öncesi ve 90. dakikada çekilen elektrokardiyog­rafiler ST segment gerilemesi açısından değerlendirildi. Komplet ST segment gerilemesi ≥%70 olarak belirlendi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 161 hastanın 91’inde (%56.5) metabolik sendrom saptandı. Trombolitik tedavi sonrası komplet ST segment gerilemesi oranı metabolik send­romlu hastalarda metabolik sendromu olmayan hastalara göre daha düşük bulundu (%32.9-% 58.6, p=0.001). Çok değişkenli analizde metabolik sendrom ST segment geri­lemesini öngördüren tek bağımsız faktör olarak bulundu (p=0.01, Odds oranı=2.543, %95 CI:1.248-5.179).

Sonuç: Çalışmamızda akut miyokard infarktüs ile başvu­ran hastalardan metabolik sendromu olanlarda trombolitik tedavi sonrası komplet ST segment gerilemesi metabolik sendromu olmayanlara göre daha düşük oranda bulundu. Bu durum bu hastalarda akut miyokard infarktüsündeki artmış morbidite ve mortaliteye katkıda bulunuyor olabi­lir.

Anahtar kelimeler: Metabolik sendrom, akut miyokard infarktüsü, ST segment gerilemesi

Dicle Med J  2010;37 (3):276-281

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.03.

Volume 37, Number 3 (2010)