ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Frequency of the tonsillectomy and adenoidectomy in children in Elazig province, in the east of Turkey
Cahit Polat, Kaan Demirören

KBB, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Elazığ Email: drcahitpolat@yahoo.com

ABSTRACT

Objectives: The aim of this study was to detect the fre­quency of tonsillectomy and adenoidectomy in children according to their socioeconomic status.

Materials and Methods: Data was collected by a ques­tionnaire distributed to two schools containing students belong to different socioeconomic levels. The age and gender of the children, whether tonsillectomy or ade­noidectomy were performed or not, socioeconomic and educational status of the parents were questioned. Data was compared statistically by Chi-square test.

Results: Of the 775 children, 4.9% were performed ton­sillectomy, 2.7% adenoidectomy and 2.1% were both of them. The incidence of tonsillectomy and adenoidectomy was found to be significantly higher among the children belong to high socioeconomic status and whose parents more educated and had high economic status (p<0.01).

Conclusion: We think that the reason of the high inci­dence of tonsillectomy and adenoidectomy among the children having high socioeconomic status and their par­ents are more cautious about their children’s health prob­lems and they use health services more easily.

Key words: Adenoidectomy, tonsillectomy, prevalence, South Anatolia

Türkiye’nin doğusunda, Elazığ ilinde çocuklarda tonsillektomi ve adenoidektomi sıklığı

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada çocuklarda tonsillektomi ve adeno­idektomi sıklığının sosyoekonomik düzeye göre belirlen­mesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Sosyoekonomik düzeyi birbirinden farklılık gösteren iki okulda bilgi formları dağıtılarak ve­riler toplandı. Formlarda çocukların yaşları, cinsiyetleri, tonsillektomi ve adenoidektomi geçirip geçirmediği, aile geçiminin nasıl sağlandığı ve ebeveynin eğitim durumu sorgulandı. Veriler istatistiksel olarak “Ki-kare” testi ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmamıza dahil edilen 775 çocuktan %4.9’u tonsillektomi, %2.7’si adenoidektomi, %2.1’i ise hem ton­sillektomi, hem adenoidektomi geçirmişlerdi. Tonsillekto­mi ve adenoidektomi sıklığı sosyoekonomik düzeyi daha iyi olan okulda, aynı zamanda eğitim düzeyi ve ekonomik düzeyi daha iyi olan ailelerin çocuklarında istatistiksel ola­rak anlamlı derecede yüksek olarak bulundu (p<0.01).

Sonuç: Sosyo-ekonomik durumu iyi olan ailelerin çocuk­larında tonsillektomi ve adenoidektomi sıklığının daha fazla oluşunun, çocukların sağlık sorunlarıyla daha iyi il­gilenmeleri ve sağlık imkanlarından daha kolay faydalan­maları sebebiyle olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar kelimeler: Adenoidektomi, tonsillektomi, sıklık, Güney Anadolu

Dicle Med J  2010;37 (3):263-266

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.03.

Volume 37, Number 3 (2010)