ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - A mass food poisoning in two construction company workers taking meal from the same food company
Vedat Dorman, Selda Aslan, Ali Ceylan, Seher Nacar Küçük, Ahmet Günel, Hıdır Sarı, Nedim Yaşlı, Demet Yalım

İl Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır Email: aliceylan06@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: This study, outbreaks of food poisoning that occurred in the two different construction company caused by the same food company were investigated via outbreak investigation were made.

Methods: Thirty-nine people were admitted with nausea, vomiting, fever, abdominal pain, headache, joint pain and fatigue to a private hospital diarrhea on April 28, 2008 evening. At following day, Head of Hospitals and other lo­cal health authorities held meetings and a collective ac­tion plan was prepared. The food samples of last 3 days and chemical and bacteriological water samples were col­lected for bacteriological and chemical analysis. Outbreak investigation steps in accordance with the presence of epidemic were confirmed via person-locality-time feature, determination of person that were under risk, localization of new cases, protection and control measures to be tak­en and reported procedures were performed. A structured questionnaire was applied to cases and control group.

Results: Hospital records were examined and 114 pa­tients were identified as admitted to hospitals with food poisoning complaints between 28 April and 1 May, 2008. An interview was performed with 109 persons (55 food-staff workers and 54 patients). According to the results of food samples taken C.perfringens from haricot beans with meat and S.aureus from salad were produced.

Conclusion: The food industry in our country and the de­veloping world is increasingly ongoing although still food born outbreaks can be seen. Particular attention to the rules of hygiene in food-industry and regular controls will prevent the formation of food borne outbreaks.

Key words: Epidemic investigation, C.perfringens, S.aureus, food poisoning.

Aynı fabrikadan yemek alan iki inşaat firması işçilerinde meydana gelen toplu besin zehirlenmesi

ÖZET

Amaç: Bu çalışma; aynı yemek fabrikasından yemek alan iki farklı inşaat firmasında çalışan işçilerde meydana gelen besin zehirlenmesi salgının incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: 28 Nisan 2008 tarihinde akşam saatlerinde özel bir hastaneye ishal, bulantı, kusma, ateş, karın ağrısı, baş ağrısı, eklem ağrısı ve halsizlik şikayetiyle 39 kişinin başvurduğu ihbarı geldi. İkinci gün Hastane Başhekimle­ri, Sağlık Grup Başkanları, Bölge Hıfzıssıhha Müdürlüğü ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı temsilcileri ile toplantı yapılarak ortak eylem planı ha­zırlandı. Son 3 günde verilen yemeklerden örnekler alın­dı. Kimyasal ve Bakteriyolojik su örnekleri alındı. Salgın inceleme basamaklarına uygun olarak salgın varlığının saptanması, tanının doğrulanması, salgından etkilenenle­rin kişi-yer-zaman özelliklerinin saptanması, olası kayna­ğın bulunması, risk altındakilerin belirlenmesi, yeni vaka aranması, koruma ve kontrol önlemlerinin alınması ve ra­porlama işlemleri yapıldı. Vakalara ve kontrol grubuna ya­pılandırılmış bir anket uygulandı. Alınan gıda, su ve gaita örneklerinin bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yapıldı.

Bulgular: Hastane kayıtları incelendi ve 28 Nisan–1 Ma­yıs 2008 tarihleri arasında hastanelere besin zehirlen­mesi şikâyetiyle 114 başvuru olduğu saptandı. 54 hasta ve 55 işçi olmak üzere Toplam 109 kişi ile görüşüldü. Alınan gıda numune sonuçlarına göre etli kuru fasulyede C.perfringens, salatada ise S.aureus üretildi.

Sonuç: Dünyada ve ülkemizde besin sektörü giderek gelişmekte olmasına rağmen hala gıda kaynaklı salgınlar görülmektedir. Besin sektöründe özellikle hijyen kuralları­na dikkat edilmesi, denetimlerin uygun olarak yapılması gıda kaynaklı salgınların oluşmasını engelleyecektir.

Anahtar kelimeler: Salgın incelemesi, C.perfringens, S.aureus, besin zehirlenmesi

Dicle Med J  2010;37 (3):248-253

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.03.

Volume 37, Number 3 (2010)