ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The seropositivity and risk factors for rickettsial infections in selected areas from Black Sea Region of Turkey
Alicem Tekin, Ayşegül Gözalan, Nilay Çöplü, Gürdal Yılmaz, İftihar Köksal, Berrin Esen, Mustafa Ertek

Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Mardin Email: drtekin@yahoo.com.tr

ABSTRACT

Objectives: The aim of this study was to evaluate the sero­positivity of rickettsial infections (rickettsioses) and to assess risky behaviors for rickettsioses in North Anatolia, which have dense tick population.

Materials and methods: Blood samples of 409 voluntary participants were collected in a cross-sectional seropreva­lence research in Samsun-Tekkeköy and 171 from Samsun Regional Laboratory, KTÜ Medical Faculty/Clinic of Infection Diseases and Tokat State Hospital to determine regional characteristics and risk factors of rickettsial infections. The total sample size was 580 persons. A standard questionnaire was performed by a face to face interview with participants. The 0-4 age group children were not included. The presence of anti-Rickettsia IgG antibodies was tested in blood samples with Indirect Immunoflourescein Antibody (IFA) method.

Results: Spotted fever group anti-Rickettsia IgG antibody seropositivity was detected in 68 (11.7%) blood samples. Contrarily, typhus group anti-Rickettsia IgG antibody se­ropositivity was not found in any participant. With bivariate analyses following variables were found to be significantly correlated with rickettsia seropositivity: education status (p=0.015), age (p=0.001), working in farm (p=0.008), working in garden (p=0.022), agricultural activities (p=0.001), being interested in relaxation activity (p=0.009), animal breeding (p=0.007), milking (p=0.001) and exposure to wild animals (p=0.004). With logistic regression analysis; age [Risk Odds Ratio ‘ROR’=1.03 (95% GA=1.02-1.05)] and exposure to wild animals [ROR=1.97 (95% GA=1.12-3.46)] were found to be associated with increased seropositivity.

Conclusions: Our results supported the existence of rick­ettsial diseases in Turkey. Further seroepidemiological in­vestigations are needed to detect incidence/prevalences of rickettsioses and related risky behaviors in our country.

Key words: Rickettsia, seropozitivity, spotted fever, typhus.

Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinden seçilmiş merkezlerde Riketsiya seropozitivitesi ve risk faktörleri

ÖZET

Amaç: Riketsiyal enfeksiyonların (riketsiyoz) seropozitifliğini ve toplumda riketsiyozlar yönünden riskli davranış modelleri­ni belirlemek amacıyla Kuzey Anadolu’da bir anket uygulan­mış ve seropozitivite araştırması yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Riketsiyozların bölgesel özelliklerini ve bazı risk faktörlerini belirleyebilmek amacıyla; Tekkeköy il­çesinde (Samsun) gerçekleştirilen kesitsel tipteki seropreva­lans çalışmasına ait sağlıklı ve semptomsuz 409 kişinin kan örneği ile Samsun Bölge Hıfzıssıhha Müdürlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Po­likliniği ve Tokat Devlet Hastanesi’ne herhangi bir nedenle başvuran 171 gönüllü kişiden kan örnekleri çalışmaya dahil edilmiştir. Örneklem büyüklüğü toplam 580 kişidir. Katılımcı­lara standart anket formu yüz yüze görüşme yöntemi kulla­nılarak uygulanmıştır. 0–4 yaş grubu çocuklar çalışma dışı bırakılmıştır. Serum örneklerinde indirekt immünfloresan an­tikor (İFA) tekniği kullanılarak anti-riketsiya IgG antikor varlığı araştırılmıştır.

Bulgular: Altmış sekiz serum örneğinde (%11.7) benekli ateş grubu (BAG) anti-riketsiya IgG antikor pozitifliği saptanmıştır. Tifüs grubu (TG) için antikor pozitifliği bulunamamıştır. İkili analizlerde; eğitim durumu (p=0.015), yaş (p=0.001), tarlada çalışma (p=0.008), bağ-bahçede çalışma (p=0.022), tarım ile uğraş (p=0.001), dinlenme aktivitesi (p=0.009), hayvan bes­leme (p=0.007), süt sağma (p=0.001), yabani hayvan teması (p=0.004) ile seropozitivite arasında istatistiksel olarak anlam­lı ilişki bulunmuştur. Lojistik regresyon sonuç modeline göre; yaş [Risk Odds Ratio ‘ROR’=1,03 (%95 GA=1.02-1.05)] ve yabani hayvan temasının [ROR=1.97 (%95 GA=1.12-3.46)] seropozitivite olasılığını artırdığı gözlenmiştir.

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları Türkiye’de riketsiyal hasta­lıkların mevcut olduğunu göstermektedir. Riketsiyozların ül­kemizdeki varlığının tam olarak belirlenebilmesi ve insidans/prevalans tahminlerinin yapılabilmesi için daha fazla sayıda seroepidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç vardır. Ayrıca riketsiyal hastalıklar için risk faktörleri de yeniden değerlendirilmelidir.

Anahtar kelimeler: Riketsiya, seropozitivite, benekli ateş, tifüs.

Dicle Med J  2010;37 (3):204-210

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.03.

Volume 37, Number 3 (2010)