ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Changes in urological surgical techniques
Oktay Üçer, Bilal Gümüş

Uşak Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Uşak- Türkiye Email: uceroktay@yahoo.com

ABSTRACT

Recently, laparoscopic and afterwards robotic techniques have constituted most of urologic surgery procedures. Open surgery may give place to robotic surgery due to possible widespread use of robots in the future. Studies, that compare these two techniques are usually designed about radical prostatectomy, since it is the most common operation performed by using these techniques. In lit­erature, robotic surgery seems more advantageous than other techniques but the most important disadvantage of this technique is cost-effective problems. In present re­view, history of open, laparoscopic and robotic surgery, and comparison of advantages, disadvantages and cost of these techniques have been discussed with literature.

Key words: urological surgery, techniques, robotic sur­gery, trends

Ürolojik cerrahide teknikler değişiyor mu?

ÖZET

Laparoskopik ve ardından robotik teknikler son zamanlar­da ürolojik cerrahinin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Gelecekte robotların yaygınlaşmasıyla, açık cerrahi yerini robotik cerrahiye bırakabilir. Bu tekniklerle en fazla yapı­lan ameliyat radikal prostatektomi olduğundan, çalışmalar genellikle bu ameliyat tekniklerinin karşılaştırılması şek­linde tasarlanmıştır. Çalışmaların genelinde robotik cerra­hi daha avantajlı olarak gözükse de, robotik cerrahinin en büyük dezavantajı ekonomik problemlerdir. Bu derlemede açık, laparoskopik ve robotik cerrahinin tarihsel gelişimi, avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırılması ve maliyet hesaplaması literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Ürolojik cerrahi, teknikler, robotik cer­rahi, yönelişler

Dicle Med J  2010;37 (2):186-192

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.02.

Volume 37, Number 2 (2010)