ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Ionizing radiations and cancer
Süleyman Daşdağ

Dicle Üniversitesi, Tıp Fak.i Biyofizik Anabilim Dalı ÖğretimÜyesi, Diyarbakır- Türkiye Email: sdasdag@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this study is to evaluate the biologic effects of ionizing radiation and relation between medical diagnos­tic radiation exposure and cancer risk. Many unnecessary ionizing radiation applications are performed in the medi­cal centers and hospitals. Therefore the health staff and the patients expose to serious risks of radiation. On the other hand, recently some studies, which suggested rela­tionships between low dose ionizing radiation and some cancers, have been published. The relationship between low dose ionizing radiation and cancer can be more un­derstandable when the stochastic effects of ionizing radi­ation take into consideration. This presented review calls attention to the fact that low dose ionizing radiation may be an important factor for increased cancer risk. There­fore, physicians, health workers and patients have to pay maximum attention to avoid hazards of low dose ionizing radiation.

Key words: Ionizing radiation, biological effects, cancer

İyonlaştırıcı radyasyonlar ve kanser

ÖZET

Bu makalenin amacı hastanelerde sıklıkla karşılaşılan gizli bir tehlike olan radyasyon uygulamalarına dikkat çek­mektir. Bu amaçla bu makalede tıbbi amaçlarla kullanılan iyonlaştırıcı radyasyonlar ve kanser riski arasındaki ilişki irdelendi. Teşhis amaçlı radyasyon uygulamaları ile kan­ser risk artışı arasında ilişkiden söz eden araştırmaların sayısı son yıllarda artış göstermektedir. Radyasyonların stokastik etkileri dikkate alındığında bu çalışmalarda sözü edilen düşük dozlu radyasyonlar ile kanser arasında iliş­kinin önemi ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak, teşhis veya tedavi amaçlı yapılan iyonlaştırıcı radyasyonlar ile kanser risk artışına ilişkin endişeleri yersiz olmadığı görülmüş­tür. Ayrıca, hekimlerin bu tür uygulamalarda hastaları için mutlaka kar-zarar hesabı yapmaları gerekir.

Anahtar kelimeler: İyonize radyasyonlar, biyolojik etkiler, kanser

Dicle Med J  2010;37 (2):177-185

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.02.

Volume 37, Number 2 (2010)