ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Amyand Hernia
Atakan Sezer, Mehmet Ali Yağcı, Ahmet Rahmi Hatipoğlu

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Edirne, 22030, Türkiye Email: atakansezer@hotmail.com

ABSTRACT

Amyand hernia is rare condition and has been described as the presence of appendix vermiformis in an inguinal hernia sac. The incidence of Amyand hernia is approxi­mately 1% of types inguinal hernia. A 53 year old man admitted to emergency department with right inguinal re­gion tenderness. Incarcerated right inguinal hernia was observed on physical examination. Computed tomogra­phy revealed appendix vermiformis in right inguinal hernia sac. Right hemicolectomy, partial small bowel resection, and hernia repair was performed due to inflammatory and enlarged appendix and necrotic ileocecal area in the inguinal hernia sac. The patient was discharged on the postoperative 14th day uneventfully. Signs and symp­toms of acute appendicitis are overshadowed by clinical findings related to incarcerated inguinal hernia and thus preoperative diagnosis of Amyand Hernia may be very difficult. The aim of this report is to describe and review the litreture in a case operated for incarcerated inguinal hernia and diagnosed as Amyand hernia in peroperative period.

Key words: Amyand’s hernia, Inguinal hernia, Acute ap­pendicitis

Amyand Hernisi: Olgu Sunumu

ÖZET

Amyand hernisi nadir görülen bir durum olup, fıtık kesesi içinde apendiks vermiformisin bulunması olarak tanımla­nır. Kasık fıtığı olgularının yaklaşık %1’ inde görülür. 53 yaşında erkek hasta sağ kasık bölgesinde ağrı yakınması ile acil servisimize başvurdu. Fizik muayenesinde inkar­sere sağ inguinal hernisi olduğu tespit edilen hastanın karın tomografisinde sağ inguinal herni kesesi içerisinde apendiks olduğu görüldü. Fıtık kesesi içerisinde çapı ve boyutu artmış iltihaplı ve ödemli bir apendiks görülmesi ve ileoçekal bileşkede; apandiks kökünün çevresinde nek­rotik alanlar olması üzerine sağ hemikolektomi, parsiyel incebarsak rezeksiyonu ve herni tamiri uygulandı. Hasta postoperatif 14. gün şifa ile taburcu edildi. İnkarsere ingu­inal herni kliniği çoğunlukla akut apandisitin belirti ve bul­gularını maskeler ve bu nedenle preoperatif tanı koymak çok zor olabilir. Bu yazıda inkarsere inguinal herni nede­niyle opere edilen ve peroperatuvar Amyand hernisi tanısı konan bir hasta ve konu ile ilgili literatür irdelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Amyand hernisi, Inguinal herni, Akut apandisit

Dicle Med J  2010;37 (2):174-176

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.02.

Volume 37, Number 2 (2010)