ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Giant germ cell tumor with mediastinal localization: A report of two cases
Fatih Meteroğlu, Maruf Şanlı, A. Feridun ışık, Bülent Tunçözgür, Levent Elbeyli

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD Gaziantep- Türkiye Email: drfatihmeteroglu@hotmail.com

ABSTRACT

Germ celled tumors frequently localize in anterior medi­astinum. In this study we presented two germ cell tumors with different localization and huge size. We discussed two cases with germ cell tumors operated in our clinic to­gether with literature findings. Chest x-ray, computerized tomography (CT) and transthorasic tru-cut biopsy were used for diagnosis. The huge intratorasic teratomas are rarely seen and surgical full resection is the most impor­tant factor in survival.

Key words: Germ cell tumor, mediastinum, huge size, dermoid cyst, teratoma

Mediastinal germ hücreli dev tümör: İki olgu nedeniyle

ÖZET

Germ hücreli tümörler sıklıkla ön mediastende yerleşir­ler. Bu yazıda farklı lokalizasyonlu ve dev boyutta olan iki olgu sunulmuştur. Kliniğimizde opere edilen, mediastinal lokalizasyonlu büyük iki germ hücreli tümör olgusunu li­teratür eşliğinde irdelendi. Tanı yöntemleri olarak akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi (BT) ve transtorasik tru-cut biopsi kullanıldı. Sonuç olarak intratorasik, mediastinal dev teratomlar literatürde nadir olarak bildirilmektedir ve cerrahi tam eksizyon sağ kalımda en önemli faktördür.

Anahtar kelimeler: Germ hücreli tümör, mediasten, dev boyut, dermoid kist, teratom

Dicle Med J  2010;37 (2):164-170

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.02.

Volume 37, Number 2 (2010)